آیا پرداخت زکات فطره بر فقرا واجب است؟

فقرا اگر فقط به اندازه یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکى از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگرى بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزى را که مى‏گیرد به کسى بدهد که از خودشان نباشد.

ولی زکات فطره بر فقرا واجب نیست چون خودشان گیرنده زکات فطره اند.

افزودن دیدگاه جدید

.