اگر فطره انسان بر گردن کسی باشد و او نیز نپردازد آیا خود شخص باید فطره اش را بدهد؟

اگر فطره انسان بر کسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى‏شود.

افزودن دیدگاه