زکات فطره سربازان و پرستاران برعهده چه کسی است؟

زکات فطر شان اگر که سرپرست خانواده باشند بر خودشان و اگر نباشند بر کسی است سرپرست

خانواده شان است و بر گردن پادگان و بیملارستان و... نیست.

افزودن دیدگاه جدید

.