آیا می توان به سادات زکات فطره پرداخت کرد؟

طبق نظر اكثر مراجع عظام تقليد فردي كه سيد نيست نمي  تواند به افراد سيد فطريه خود را بدهد حتي اگر نان خور او باشد.  شخص سيد فقير هم نمي تواند از غير سيد زكات فطره دريافت كند .

تبصره:

* معيار در جواز دادن زكات فطره به سيد, زكات دهنده است نه نان خور بودن

افزودن دیدگاه