شک در نماز صبح چه کمی دارد ؟

شک تعداد رکعت نماز صبح چگونه است

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
مسأله ۱۰۴۷ـ شکهاى هشتگانه اى که نماز را باطل مى کند به شرح زير است:

۱ـ شک در رکعتهاى نماز دو رکعتى مانند نماز صبح و نماز مسافر، ولى شک در نمازهاى مستحب دو رکعتى نماز را باطل نمى کند.

۲ـ شک در رکعتهاى نماز سه رکعتى (مغرب).

۳ـ شک در نماز چهار رکعتى هرگاه يک طرف شک ،يک باشد، مثل اين که شک کند يک رکعت خوانده يا سه رکعت.

۴ـ شک در نمازهاى چهار رکعتى پيش از تمام شدن سجده دوم در حالى که يک طرف شک دو باشد (مانند شک دو و سه قبل از اتمام دو سجده).

 

افزودن دیدگاه