با فحاشی و بی دینی پدرم چه کنم ؟

با سلام پدر من از نظر اعتقادي ضعيف بوده هميشه فحاشي ميکنند کارهايشان از روي حساب وکتاب نيست نسبت به مذهبي ها نظر خوبي ندارند وگاهي هم به انها فحش مي دهند وبه همين جهت من با ايشان مشکل دارم وهر کاري که مي کنم نمي توانم حريفش شوم وبعضي از اوقات که کاري خلاف عرف انجام مي دهد من در مقابلش مي ايستم بعث ناراحتي وبالا رفتن صدايمان ميشود ودر زندگي به حرف هيچ کس گوش نمي دهد از سويي ميدانم بي احترامي به پدر ومادر گناه است از سوي ديگر اگر او به اين کارها در مقابل جمع ادامه دهد باعث پايين امدن شخصيت خود وخانوادمان مي شود لازم به ياداوري است که مادو برادر ويک خواهر هستيم که هر سه نفر در سن ازدواج قرار داريم وپدرم به خاطر مخالفتهاي من با کارهايش مي خواهد براي من که از همه بزرگتر هستم پا پيش نگذارد لطفا هر چه زودتر مرا راهنمايي کنيد

بسم الله الرّحمن الرّحيم
سلام عليکم
اگرپدرانسان کافرنيزباشد احترام اوواجب است ونبايدبه اوبي احترامي کردونبايدصداي خودرابراوبالا برد،اگردربين اقوام بزرگتري وجوددارداوراواسطه قراردهيدتاغيرمستقيم بين شماراآشتي دهد ودعاي فرزندان درپيشگاه حق تعالي براي پدرقبول مي شود ازخداي سبحان بخواهيدتاايشان رابه شما بامحبت قراردهدکه دعاي فرزندان درحق پدرمستجاب است.
اگراهل مطالعه است کتابي دررابطه با اخلاق خانواده وحقوق فرزندان دراختيارايشان قراردهيدتامطالعه فرمايد.
مانيزبراي حل مشکل شمادرکنارامام هشتم عليه السلام دعاگوهستيم.

افزودن دیدگاه