خواستگاری دارم که به ایشون علاقه ای ندارم

سلام خواستگاري دارم که تا جايي که ميشناسمشون فرد بسيار مناسبي هستن اما مساله اينجاس که بنده علاقه اي به ايشون ندارم...ولي ايشون به من علاقمندند....اگر با صحبت هاي بعدي موافقت کنم و با هم حرف بزنيم و به تفاهم برسيم ولي من همچنان به ايشون علاقه اي نداشته باشم......چکار کنم؟چقد مهمه؟؟؟؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
علاقه به يکباره درانسان بوجود نمي آيد بلکه با شناخت بهتر وبيشترازرفتار وافکار طرف مقابل وهمچنين با ارتباط مکرر ومداوم درشخص انس والفت بوجود مي آورد.
البته درجنس مخالف بارعايت موازين وحدود شرعي ونظارت بزرگترهالازم وضروري است.تا اين علاقه به سمت وسوي ناصحيح ونادرست کشيده نشود.
اگرطرف مقابل داراي ملاکها وصفات ارزنده اي همچون:1-ايمان واخلاق 2-ازلحاظ فکري وفرهنگ خانوادگي همسطح وهمطراز مي باشد،شايسته دوست داشتن ،احترام ومحبت است.
چه بسا ما افرادي رادوست داشته وبه آنها محبت وابرازعلاقه مي کنيم که سزاوار وشايسته آن نمي باشند وبخاطر نوعي محبوبيت کاذب وفربينده دل هزاران جوان کم تجربه وظاهربين رابخودشان جلب وجذب نمايند.
دراينجا قرآن کريم بخوبي اشاره کرده اند؛ ما نسبت به چيزي يا کسي احساس خوب وخوشي نداريم، ولي خداوندمتعال خير وخوشبختي تان رادراو قرارداده است.
بايد کمي به باطن بعضي مسائل وآينده وسرنوشت خودنگاه کرد که خداوندمتعال بهترازهرکس ازآن آگاه وآشنا مي باشند.
واين بيت شعرراسرلوحه زندگي قرارداد؛ هرچه دلت خواست نه آن است،هرچه خداخواست همان است.
ازنظرمااگرطرف مقابل داراي صفات وملاکهاي گفته شده مي باشند،نبايدزيادنگران اين مسئله باشيد وکم کم اين مهر ومحبت دردل جاي خودراپيداخواهدکرد.بقول شاعر؛ رُبايددلبرازتودل ولي آهسته آهسته،شودآن مکتبي دانشوري کامل ولي آهسته آهسته.
درهمه احوال وامورزندگي اين سه اصل رارعايت کنيد تا بعدازآن، دچارندامت وپشيماني نشويد؛1-توکل وتکيه تان برخداباشد.2-ازعجله وشتاب خودداري کنيد.3-خودتان راازمشورت وراهنمائي افرادباتجربه ودلسوز بي نيازندانيد.
معرفي کتاب:1-جوانان وانتخاب همسر،مظاهري 2-ازدواج دراسلام،مظاهري.

افزودن دیدگاه جدید

.