حکم روزه فرد در صورتی که شک به دخول پیدا کند، چیست

همه مراجع: اگر قصد دخول نداشته و شک در دخول پیدا کند، روزه او صحیح است.

 منبع:
توضیح المسائل ۱۶ مرجع، ج ۱، م ۱۵۸۶ و ۱۵۷۰؛ رهبری: اجوبه الاستفتائات، س ۷۵۸؛ عروه الوثقی، کتاب الصوم، مفطرات، م ۱۳؛ منهاج الصالحین، کتاب الصوم، المفطرات، الثالث؛ سیستانی: توضیح المسائل جامع، ج ۱، م ۱۹۴۳.

 

افزودن دیدگاه