اگر مردی زکات فطره خانواده خود را نهد ایا همسر وفرزندان باید خودشان فطریه بدهند؟

 اگر فردی زکات فطره همسر و فرزندانش را پرداخت نکند، در حالی که فقیر هم نیست، آیا بر همسر یا فرزندان واجب است که فطریه خود را پرداخت کنند؟

 

آیات عظام: امام، رهبری، صافی، زنجانی، نوری، بهجت، فاضل، گلپایگانی و خویی: پرداخت فطریه بر آنها واجب نیست.

آیات عظام: سیستانی و مکارم: در صورتی که خود انسان واجد شرایط پرداخت فطره باشد، بنابر احتیاط واجب باید بپردازد.

 منبع:
امام: تحریرالوسیله، زکات الابدان، فیمن تجب علیه، م ۴؛ رهبری: کتاب احکام روزه، س ۲۳۱۱؛ سیستانی: توضیح المسائل جامع، ج ۱، م ۲۶۴۸؛ وحید، خویی: منهاج الصالحین، کتاب الزکات، م ۱۱۷۴؛ صافی: هدایه العباد، زکات الفطره، م ۱۵۸۱؛ نوری، فاضل: عروه الوثقی، زکات فطره، فی من تجب عنه، م ۲؛ بهجت: وسیله النجاه، زکات الابدان، م ۱۳۴۸؛ گلپایگانی: هدایه العباد، زکات الفطره، م ۱۵۸۲؛ توضیح المسائل ۱۶ مرجع، ج ۲، م ۲۰۰۶.

 

افزودن دیدگاه