اگر مردی زکات فطره خانواده خود را نهد ایا همسر وفرزندان باید خودشان فطریه بدهند؟

 اگر فردی زکات فطره همسر و فرزندانش را پرداخت نکند، در حالی که فقیر هم نیست، آیا بر همسر یا فرزندان واجب است که فطریه خود را پرداخت کنند؟

 

آیات عظام: امام، رهبری، صافی، زنجانی، نوری، بهجت، فاضل، گلپایگانی و خویی: پرداخت فطریه بر آنها واجب نیست.

آیات عظام: سیستانی و مکارم: در صورتی که خود انسان واجد شرایط پرداخت فطره باشد، بنابر احتیاط واجب باید بپردازد.

 منبع:
امام: تحریرالوسیله، زکات الابدان، فیمن تجب علیه، م 4؛ رهبری: کتاب احکام روزه، س 2311؛ سیستانی: توضیح المسائل جامع، ج 1، م 2648؛ وحید، خویی: منهاج الصالحین، کتاب الزکات، م 1174؛ صافی: هدایه العباد، زکات الفطره، م 1581؛ نوری، فاضل: عروه الوثقی، زکات فطره، فی من تجب عنه، م 2؛ بهجت: وسیله النجاه، زکات الابدان، م 1348؛ گلپایگانی: هدایه العباد، زکات الفطره، م 1582؛ توضیح المسائل 16 مرجع، ج 2، م 2006.

 

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.