زن و فززندان که واجب النفقه مرد هستند اما هزینه هایشان را خودشان تأمین می کنندفطریه شان به عهده کیست؟

زکات فطره زن و فززندان که واجب النفقه مرد هستند اما هزینه هایشان را خودشان تأمین می کنند، بر عهده کیست؟

پاسخ:

همه مراجع: در صورتی که فقیر نباشند، باید فطره را خودشان پرداخت کنند.

نکته:

شرایط وجوب زکات فطره:
۱. بالغ باشد، ۲. عاقل باشد، ۳. بیهوش نباشد، ۵. فقیر نباشد، ۵. بنده و عبد نباشد.

 منبع:
امام: تحریرالوسیله، زکات الابدان، القول فی من تجب علیه، م ۶؛ رهبری: استفتائات سایت، زکات فطره، س ۳؛ سیستانی، نوری، مکارم، فاضل و خویی: عروه الوثقی، کتاب الزکات، زکات فطره، فصل فی من تجب عنه، م ۳؛ صافی: هدایه العباد، زکات الفطره، م ۱۵۸۳؛ زنجانی: توضیح المسائل، م ۲۰۱۶؛ بهجت: وسیله النجاه، زکات الابدان، م ۱۳۵۰؛ گلپایگانی: هدایه العباد، زکات الفطره، م ۱۵۸۴؛ توضیح المسائل ۱۶ مرجع، ج ۲، م ۲۰۰۸.

 

افزودن دیدگاه