آیا شرط فاسد مفسد عقد است؟

اگر شرطي با مقتضاي عقد منافات داشته باشد عقد و شرط هر دو باطلند؟

شبيري زنجاني سوال شماره 26096
بله، هر دو باطل اند.

 

برچسب‌ها: 

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.