آیا بستن بخت واقعییت دارد ؟

سن من 30 سال شده است و چون هنوز مجرد هستم خانواده ام جهت ازدواج به توصيه عده اي به سمت دعا نويس ها و فالگير ها رفته اند و اکثر آنها که حدود 10 نفر از نقاط مختلف شهره و استانهاي اطراف هستند گفتند که بخت شما توسط افراد فاميل که به شما نزديک است 8 سال پيش در چه تاريخي بسته شده است و الان بايد با يک سرس مراحل و دعا و توکل به خدا باز شود چون بسيار بصورت سخت و مکروه بسته شده است جالب اينکه حتي پولي هم که يکي از آنها نخواست بابت انجام اين کار باعث تعجب اينجانب شده و آدرس کسي که به من داده شده و شکل و ظاهر و زمان آن هم به نسبت دقيق مي باشد حالا با اين تفاسير من در سردرگمي قرار گرفته ام که به اين گزينه اعتقادي داشته باشم يا نه؟الان لطفا من را راهنمايي کنيد . چه عکس العملي داشته باشم؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
مشکلات وموانع مختلف ومتعدداجتماعي واقتصادي درجامعه سن ازدواج دختر وپسررابالابرده واکنون درسن شما جوانان فراواني فرصت ازدواج راپيدانکرده اند.
پس مسئله اي نمي باشد که تنها مربوط به شما باشد وازطرفي مسائلي همچون:بهانه جوئيها وسخت گيري خانواده ها،توقعات وانتظارات بالاي اطرافيان وهمچنين بزرگنمائي مشکلات زندگي ازطرف جوانان،موضوع ازدواج راپيچيده نموده وخودراازاين سنت الهي وسيره نبوي که مي تواند بسيار سهل وساده برگزارشود،فاصله انداخته اند.
شما بجاي اينکه به کارهائي همچون دعا گيري وفالگيري روبيندازيد بايد درافکارورفتارتان تغييراتي بوجود آورده تا بخت سعادت وخوشبختي برويتان گشوده گردد.
افراد فراواني درسن وسال شما با توکل وتکيه برخدا وتوجه به توانمندي واعتمادبه نفس خواستگارخوب وشايسته اي به سراغش آمده وزندگي سالم وخوشي راآغاز نمودند.
بهتراست بجاي اينگونه مسائل که پايان خوشي نداشته جزء ضرررسيدن به آبرو واعتبارشما وموردانگشت نماي بستگان واطرافيان شدن عايدديگري ندارد،به اين توصيه ها توجه نمائيد.
1-خوش اخلاقي،مهرباني وگشاده روئي با ديگران عامل جذب وجلب ديگران خواهدشد وازشما شخصي مقبول ومحبوب مي سازد.2-داشتن هنرومهارت مختلف زنانه ازشماشخصيتي موجه درنظرديگران مي سازد.3-حضوردرمحافل ومجالس مذهبي ومفيدزنانه که خانواده هاي داراي پسررانسبت به شماجلب توجه مي سازد.4-احترام واحسان به والدين وجلب رضايت آنها که نقش بزرگي در گشودن گره هاي زندگي فرزنددارد.5- ارتباط واتصال به خدا واولياء الهي ازطريق نمازوتلاوت قرآن کريم بخصوص خواندن نماز جعفرطيار وحديث کساء که درمفاتيح الجنان آمده دربازشدن بخت زندگي وبندگي انسان برطبق توصيه بزرگان دين بسيارمجرب ومؤثر مي باشد.
نکته آخر؛ سحر وجادو ومسائلي اين چنيني روي افرادي اثرمي گذارد که خودرازقدرت بالاتر وبرتر يعني خداي بزرگ وبنده نوازجدادانسته وتسليم آنها شوند .
درغيراين صورت بهترين راهکار وراهگشا همين توصيه هائي است که خدمت تان ارائه گرديد که با تمرين وتکرار وتحمل وتلاش خودتان ،خواهيدتوانست به خواسته تان برسيد ان شاء الله.
معرفي کتاب:1-جوانان وانتخاب همسر،مظاهري 2-راههاي غلبه برنگرانيها،امامي.

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

.