برای پیشگیری از وابستگی چگونه می شود از جنس مخالف دوری کرد ؟

ا سلام بنده با دختري تلفني دوست شدم اهل شهري ديگر است که حداقل 20 ساعت با شهر من فاصله دارد هم من و هم او بخاطر نياز به جنس مخالف با هم دوست شديم من عذاب وجدان گرفتم که بالاخره روزي ما از هم جدا ميشيم و اين دختر بخاطر اينکه به اين عمل عادت کرده سراغ پسري ديگر ميرود و ممکنه اون پسر در شهر خودش باشه و با ملاقات يکديگر دچار گناه شوند الان هم که چند بار اين موضوع را بهش گفتم ميگويد دوستم دارد و نمي تواند از من جدا شود که نشان مي دهد به شدت به جنس مخالف نياز دارد منم ميترسم يک باره رهايش کنم مي دونم که تاقت نمياره و در دانشگاه با کسي دوست ميشود ولي باز هم فرقي ندارد اين وضع بدتر مي شود چکار کنم؟ با تشکر

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
چنين ارتباط تلفني،اينترنتي وغيره درسطح جامعه متأسفانه فراوان وجودداشته وتنها اختصاص به شما ندارد،که بدنبالش عوارض وعواقب متعددروحي وفکري به سراغ جوانان مي آيد.
ازاينکه بدنبال راهکارمنطقي ومناسب براي ترک اين عادت غيراخلاقي مي باشيد،نشان ازهوش ودرايت تان داشته وجاي تحسين وتشويق دارد وقطعاً با چنين روحيه ورفتاري راه هدايت وسلامت راپيداخواهيدنمود.
ماهم تلاش کرده شماراازاين قفسي که خودتان براي خودساخته ايد،با بيان مطالب وراهکارهائي ازآن رها وآزادشويد.
اول اينکه ارتباط باشخصي که نه مي شناسيد ونه مي بينيد،درآن هيچ اعتمادواطميناني نمي باشد.
بقول خودتان روزي دراين ارتباطها ودوستيها،جدائي است.پس علاج واقعه راقبل ازوقوع بايدکرد وکارامروزرابه فردانبايدانداخت.
همينکه متوجه اين مسئله شده ايد،بايد هرچه زودتر آن راقطع کنيد.
چون نه رضايت خدادرآن است ونه عقل انسان اينگونه روابط راتأييد مي کند. چراعاقل کندکاري که بازآردپشيماني.
البته شيطان هم مشوق ومحرک اين مسئله بوده وتنها کسي که ازاين ارتباط خوشش مي آيد شيطان است وبه هرشکل وشيوه اي دوطرف رادرفرصتهاي مختلف تحريک ووسوسه خواهدساخت.
خودش مي گويد:من درچندجا خودم رامي رسانم وحضوردارم. يکي ازآن جاها خلوت بين دونامحرم است که سومي اش من مي باشم.
حال اين خلوت دريک اتاق دربسته باشد يا ازطريق تلفن که کسي ازآن اطلاعي ندارد.
دوم اينکه اين مسئله شمارابيشتر تحريک وآتش شهوت راشعله ورترساخته وقطعاً هردو رابي طاقت ترخواهدکرد.
مانند تشنه اي که صداي شرشرآب زلال وگوارارامي شنود ولي نمي تواند جرعه اي بياشامد وکام تشنه اش راسيراب سازد.
شما اکنون اينگونه ايد، فقط صداي همديگررامي شنويد ولي امکان رسيدن ووصال ممکن نيست واين بيشترشماراعذاب خواهدداد.
ازطرفي گفته ايد که نگران اين هستم که ايشان با پسرديگرارتباط داشته باشد،ازکجا معلوم که ندارد. تجربه وتحقيق نشان داده که کسي که راحت وآسان باجنس مخاللف ارتباط دارد بخصوص باشخصي که نمي شناسد ونمي بيند،زمينه روابط با ديگران که درکنارش مي باشند،بسيارسهل وساده است.
بيهوده دلتان راخوش نکرده وهمانگونه درابتدا گفته شد ؛دراين روابط ورفتارها ،اعتماد واطميناني نمي باشد.
بهرحال تجربه اي بوده تا ازآن درس گرفته وقاطعانه وشجاعانه کاري راکه خشنودي خداراندارد وخشم اش رابهمراه مي آورد،ترک کرده وهرگز خودتان رابخاطر اينکارسرزنش نکرده ودچارعذاب وجدان نشويد.
چون عذاب وجدان درصورتي است که عمل خوبي رامي خواهيدکناربگذاريد يا به ضعيف ومظلومي ظلم کنيد که دراينجا هيچکدام ازاين ويژگيهادرآن نمي باشد.
ضرورتي ندارد که اين مطالب به طرف مقابل بگوئيد وتنها مي توانيد به اين جمله اکتفا کرده که من به اين نتيجه رسيده ام اين رابطه به صلاح هيچکدام نبوده ونه عقل آنراتأييد کرده ونه خداازآن راضي است وروزي بايدآن راتمام کنيم وچه بهترهمين امروزباشد.
شايدعواطف واحساسات او، شمارامنصرف ياپشيمان ازکارتان کند، ولي تصميمي که گرفته ايد وتشخيصي که داده ايد؛درآن ذره ترديد وترس نبايدبخودتان راه دهد.
رضايت خدا ووجدان شما برهمه چيز مقدم تراست.
به وظايف ديني ودرسي تان خودتان رامشغول کنيد.
کمتردرخلوت وتنهائي وبيکاري باشيد.
به نماز وتلاوت قرآن همراه باترجمه وتوجه اهميت بدهيد.
درمحافل ومجلس مذهبي ومفيدبيشترشرکت کنيد.
اهل تحرک وورزش وتزکيه وخودسازي باشيد.
هنگام وسوسه وتحريک به خداپناه آورده وذکرلاحول وقوه الا با لله رافراوان بگوئيد.
ازگذشته تان که گناه آلود بوده توبه کنيد وشرط توبه هم ندامت قلبي وتکرارنکردن دوباره آن عمل است.
درصورت امکان به فکرازدواج وانتخاب همسرمناسب باشيد.
معرفي کتاب:1-گناه شناسي،قرائتي 2-توبه،انصاريان 3-جهادبانفس،مظاهري 4-جوانان وانتخاب همسر،مظاهري.

 

افزودن دیدگاه جدید

.