چرا خداوند قوه شهوت را آفریده که این قدرت سختی بکشیم ؟

اسلام خدمت شما پرسشگر محترم در زبان فارسي از نظر لغت، شهوت به معناي ميل شديد است. بويژه ميل جنسي را نيز شهوت گويند. (1) در لغت عرب، شهوت به معناي خواستة دل، ميل جنسي، آرزو و ميل به غذاي خوب و خوشمزه را گويند. (2) در نظام آفرينش انسان همواره ميان دو نيروي شهوت و عقل قرار دارد، با نيروي شهوت حرص دارد هر چه بيشتر از لذات زودگذر حيواني از قبيل خوردن غذا، اعمال نيروي غريزه جنسي، غلبه بر ديگران و نظائر اينها بهره مند گردد و با نيروي عقل علاقه شديدي براي کسب علوم و انجام کارهاي نيک و امور پسنديده دارد. (3) سرشت آدمي به گونه است که گرايش به سوي اموري را دار دکه لذت آفرينند. اين لذات بر دو قسمند: 1ـ لذات محسوس و مادي که از راه چشيدن، لمس کردن، بوييدن، شنيدن و ديدن حاصل مي گردد. اين نوع لذات از جنبه ي تمايل حيواني انسان سرچشمه مي گيرد. 2ـ لذات معنوي که از طريق کسب دانش و انجام کارهاي نيک براي انسان حاصل مي گردد. از آنجائيکه لذات مادي زودتر در آدمي پديد مي آيد به گونه اي که پيش از تولد ابراز آن در انسان تعبيه شده، به مجرد تولد، اين نوع لذات مي توانند احساس شوند، از اينروست که لذات مادي بر انسان عالب اند، و از آنجايي که درک لذات معنوي با خردورزي و عقل مداري انسان همراه است، لذا درک چنين لذاتي نيازمند سعي و تلاش و مجاهده انسان است. به همين جهت اکثر انسان ها از آنچه که عقل مي پسندد کراهت دارند و به چيزهايي که هواي نفسشان تمايل دارد، علاقه بيشتري ابراز مي دارند. پيامبر (ص) مي فرمايند: بهشت با دشواريها و اموري که ناخوش آيند نفس است احاطه شده و جهنم با شهوات (4) امام علي (ع) هواپرستي را دشمن عقل معرفي مي کند. (5) از اين رو مبارزه با هواي نفس که به آن تأکيد فراوان شده در واقع مبارزه با شهوات يعني خواسته ها و ميل شديد به امور مادي است که در صورت رها و يله شدن اين خواسته ها، سقوط و هلاکت انسان را در پي خواهد داشت. اما چنانچه کنترل گردند و هر يک در مسير صحيح و مطلوب خود و مطابق موازين عقل و شرع برآورده گردند، موجبات کمال انسان را فراهم خواهند ساخت. در مورد غريزة جنسي سه ديدگاه وجود دارد: 1- ديدگاه افراطي: بنا بر اين نظريه که مورد توجه فرويد و طرفداران آزادي غريزه قرار گرفته و در جهان غرب به شکل رائج ديده مي شود، محدوديتي براي ارضاي غريزة جنسي وجود ندارد و قيود اخلاقي و قانوني از زندگي بشر برداشته مي شود و روابط جنسي آزادانه و به صورت افراطي انجام مي گيرد. فرويد سعادت هر فردي را در کاميابي و طرز مصرف آزادانه نيروي جنسي مي داند و ارضاي آزاد خواهش جنسي را شرط اساسي سلامت روان مي شمارد.(6) 2- ديدگاه تفريطي: بنا بر اين ديدگاه که روش کليسا بوده، ‌ارضاي غريزة جنسي محکوم شده و از آن به عنوان سد راه تعالي و تکامل بشر ياد شده است.(7) 3- ديدگاه معتدلي:‌ ديدگاه سوم که ديدگاه اسلام است هر دو نظرية گذشته را رد کرده و با واقع بيني به غريزة جنسي نگاه افکنده است. در اين روش نه غريزة جنسي خود سر و آزاد گذارده مي شود و نه سرکوب و مطرود مي گردد، بلکه اين تمايل طبيعي با اندازه گيري صحيح از حمايت قانون و اخلاق برخوردار است و در حدود مصلحت فردي و اجتماع موجبات ارضائش فراهم مي آيد. 4- اسلام از طرفي ازدواج را از نظر مذهبي مطلوب نمي خواند بلکه آن را از سنن مؤکد بر مي شمارد و از اين طريق روش کليسا را مخدوش مي سازد و از طرف ديگر بر اندازه گيري غريزة جنسي تأکيد مي ورزد و بي قيدي در ارضاي شهوات را موجب سقوط و تباهي آحاد جامعه مي داند. امام علي(ع) مي فرمايد: کسي که در شهوات تندروي کند آفات و بلايا نيز با سرعت به سوي او مي شتابد .(8) از مهم ترين حکمت هاي وجود غريزة جنسي در انسان، بقاي نسل است. خداوند حکيم براي بقاي نسل، اين غريزه را در انسان قرار داده است. حکمت هاي ديگري مي‌تواند در آن وجود داشته باشد، مثلاً يکي از اسباب، آزمايش انسان باشد، يا اصولاً از اجزا و يا لوازم جداناشدني وجود مادي انسان باشد در هر حال قوة شهوت در تمامي انسان ها وجود دارد؛ ليکن تفاوت مختصري در افراد هست. برخي شهوي تر و برخي ضعيف ترند. علّت آن، يکي ضعف بنية جسماني است. وقتي که تمام ويتامين ها به اندازة کامل در اعضاي بدن قرار نگيرد، قوة شهوت دچار ضعف خواهد شد. دوم: وراثت در شهوي بودن يا نبودن افراد نقش دارد. بعضي از نظر جسماني قوي هستند، ولي خيلي شهوي نيستند. سوم: خوردن غذاي مقوّي و شهوت زا در توان و شهوت اثر دارد، نيز نخوردن غذاهاي مقوي يا خوردن غذاهاي سرد مانند ماست و ترشي، که باعث تضعيف شهوت مي‌شود. منابع و مآخذ : 1ـ فرهنگ فارسي امروز، غلامحسين صدر افشار، ص747، ماده شهوت 2ـ فرهنگ ابجدي عربي ـ فارسي، ص538، ماده الشهوه، استاد رضا مهيار 3ـ فلسفه آفرينش انسان و سعادت او، استاد زين العابدين قرباني، ص37 و 38 4ـ همان منبع 5ـ غرر الحکم، جملة 265 به نقل از تفسير نمونه، ج 15، ص105 6- بحارالأنوار،‌ج 44،‌ص 139 - 140. 7-محمد تقي فلسفي، جوان و بزرگسال، ج 1، ص 210. -همان، ص 199. 8- غررالحکم، ج 5، ‌ص 327. معرفي کتاب:1-شناخت،شهيدمطهري 2-اخلاق جنسي،شهيدمطهري 3-مشکلات غريزه جنسي جوانان،مکارم شيرازي 4-اعتمادبه نفس،حورائي. موفق و پيروز باشيد.

افزودن دیدگاه جدید

.