چطور میتوانم به آرامش درونی برسم و آشوب نداشته باشم؟

هر کاري ميکنم که به آرامش برسم نميشه احساس ميکنم تو وجودم غوغايي برپا شده خيلي وقته همچين حسي دارم شايد به خاطرگناه باشه اما من چجوري بايد به آرامش برسم؟؟؟؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم يکي ازعوامل آشوب درون ونداشتن آرامش دل همين نکته اي است که به آن اشاره کرده ايد؛يعني وجودگناه درزندگي انسان مسلمان که غلغله ايجادکرده که هيچ چيز جزء بازگشت به خداويادونام او، دلهاراآرام نخواهدکرد. شرط توجه دوباره خدابه انسان ؛توبه ازگناه گذشته واعمال ناپسندي است که با ندامت وپشيماني قلبي وهمچنين تکرارنکردن دوباره آن مي تواندلوح جان راازغبارگناه پاک کرده وزمينه تابيدن انوارالهي رادردل بوجود آورد. دلت راخانه من کن،مصفا کردنش بامن،به من درددل افشا کن مداوا کردنش بامن. پس ازعمري گنه کردي مشو نوميد ازلطفم، تونام توبه رابنويس وآمرزيدنش بامن. عامل ديگرتزلزل ؛ترس وترديد درون ؛وجود محبتهائي غيرخدائي درخانه دل است. دل خانه خداست وبه تعبيرروايات؛القلب حرم الله لايسکن حرم الله غيرالله قلب حرم خداست وسکونت نده غيرخدارادرآن. بقول عارف روشن ضميري؛ براي دل بايد دري ساخت که کليدش تنها بدست خداباشد وهيچ کسي حق ورود به اين خانه رانداشته باشد. بايد انديشيد وتأمل کرد که چه چيز وچه کسي خانه دل راغصب کرده ووجود نامحرمي درخانه خدا چنين انسان راسرگردان وآشوب ساخته است. اي يکدله صددله دل يکدله کن،مهردگران رازدل خود يِله کن. با يادخدادرهمه احوال وهمچنين با اقامه نماز وتلاوت قرآن همراه باترجمه وتوجه حضور خدارادردل تثبيت خواهيم ساخت. عامل ديگر درداشتن همسر مناسب وهم شأن است که انسان رابه ساحل آرامش ومؤدت ورحمت الهي مي رساند. چنانچه آمادگي وآگاهي کافي وکامل دراين موضوع درخودتان مشاهده مي کنيد؛با داشتن ملاکهاي عقلي وشرعي همچون اخلاق وايمان ودرکنارش همفکري وهمسطح بودن فرهنگ خانوادگي بتوانيد شريکي مناسب براي خود انتخاب کرده تا درکنارهم به آرامش درون وآسايش برون برسيد. خواستگاران خودرابا کمک خانواده ئوازراه تحقيق وگفتگوبرطبق همين ملاکها بايد سنجيد وانتخاب کرد. عامل ديگربرطبق تعاليم ديني درايجادآرامش ؛شب خلوت وتاريک است که خداوندمتعال فرموده ما شب رامايه آرامش قرارداديم. سعي کنيد از خلوت شب بيشتربهره برده ومدتي رابه سير درآيات ونشانه هاي الهي وهمچنين تفکر دراوضاع واحوال روزگار وزندگي شخصي خود واعمال ورفتاري که درروز انجام داده وسعي دراصلاح آن وتطبيق دادن آنها برمدار ومحور عقل وشرع قراردهيد. ودرآخر باگفتن اذکار وآيات مخصوص که درمفاتيح الجنان آمده به بستر رفته وفارغ ازتمام مشکلات وموانع ومسائل زندگي بخوابيد که درسايه سار شب تار جسم وجان وروح وروانتان به آرامش رسيده تا فردائي ديگربتوانيد با خيال آرام وخاطري آسوده به زندگي دوباره تان مشغول وسرگرم شويد. همين چندعوامل وعمل به آنها دغدغه ودلهره تان را ازبين برده وشمارابه خواسته تان خواهدرسانيد.

معرفي کتاب:1-آرامش دل،سيدمهدي شمس الدين 2-راههاي غلبه برنگرانيها،امامي 3-کيمياي محبت،محمدي ري شهري موفق و پيروز باشيد.

 

افزودن دیدگاه جدید

.