تکلیف مقلدان در اختلاف نظر مراجع در اعلام عید فطر چیست؟

این مسئله تقلیدی نیست. علت اصلی اختلاف نظر در تشخیص اول ماه در روش دیدن هلال ماه می باشد بدین صورت که مراجع تقلیدی مثل آیت الله سیستانی قائلند که هلال ماه را باید با چشم غیر مسلح دید و برخی دیگر از مراجع هم قائلند که میشود با چشم مسلح هلال را رویت کرد. منظور از چشم غیر مسلح همان چشم عادی است و منظور از چشم مسلح هم چشم به همراه ابزاری مثل تلسکوب می باشد.

ملاک یقین مقلد است. اگر از اعلام رسمی یقین کرد باید افطار کند و اگر یقین نکرد طبق نظر مرجعش عمل کرده و روزه بگیرد.
می توانید به سفر بروید و روزه را باز کنید
بعدا هم یک روز قضا بگیرید که هم به دستور مرجع خود عمل کرده اید و هم به دستور شرع.

 

افزودن دیدگاه جدید

.