اگر برای گرفتن حقی , رشوه پرداخت شود حکمش چیست ؟

پرداخت رشوه در ادارات، شرعا جايز نيست هر چند براي احقاق حقي باشد. نه براي کسي که پول را مي گيرد و نه براي کسي که پول را پرداخت مي کند. (1)
(1) استفتا از دفتر مقام معظم رهبري موجود در مرکز ملي پاسخگويي کد استفتاء: 591258 و 591381

افزودن دیدگاه جدید

.