متن صیغه عقد موقت و دائم را می خواهم؟

دختر و پسر نامحرم با خواندن خطبه عقد و یا صیغه عقد، نه آیه ای از قرآن با هم محرم می شوند . عقد بر دو گونه می باشد .
1 . عقد دائم .
2 . عقد غیر دائم و یا موقت .
دستور خواندن عقد دائم‌ : اگر صيغۀ عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند بعد از معین کردن مهریه (صداق) اول زن بگويد :
زَوّجْتُكَ نَفْسى عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ. (يعنى خود را زن تو نمودم به مهرى كه معيّن شده است) ، پس از آن بدون فاصله مرد بگويد:
قَبِلْتُ التَّزْويجَ. (يعنى اين ازدواج را قبول كردم)، عقد صحيح است .
دستور خواندن عقد غير دائم : اگر خود زن و مرد بخواهند صيغۀ عقد غير دائم را بخوانند ، بعد از آن كه مدت و مهر را دقیقا معيّن كردند ، چنانچه زن بگويد : زوَّجتكَ نَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ، بعد بدون فاصله مرد بگويد : قَبِلتُ ، صحيح است .
خواندن عقد ، چه دائم ، چه موقت شرایط دارد ، از جمله :
1 . عقد ازدواج به عربى صحیح خوانده شود . اگر خود مرد و زن می توانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند، بنابر احتیاط واجب باید به عربی صحیح بخوانند . اگر نمی توانند (و امکان یادگیری هم ندارند) ،چنانچه عقد را به فارسی یا با هر زبان دیگری بخوانند ، باید لفظى بگویند که معناى زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ را بفهماند . ( 1 )
2 . کسی که صیغه را می خواند ، قصد انشا داشته باشد؛ یعنى اگر خود مرد و زن صیغه را مى‏خوانند، زن به گفتن «زَوَّجْتُکَ نَفْسِى» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد . ( 2 )
3 . کسى که صیغه عقد را می‌خواند ، باید بالغ و عاقل باشد . ( 3 )
4 . در عقد موقت باید مهریه و مدت تعیین شود .و اگر این کار انجام نشود عقد با اشکال مواجه می شود.
5 . اگر در عقد یک حرف اشتباه خوانده شود که معنا را عوض کند، عقد باطل می شود . ( 4 )
در صورتی که دختر باکره باشد ، به احتیاط واجب اذن پدر دختر شرط می باشد . بدون اذن پدر دختر ، عقد به احتیاط واجب باطل است . ( 5 )
برای آشنائی بیش تر به رساله عملیه مرجع تقلیدتان مراجعه کنید .

پی نوشت ها :
1 . امام خمینی، توضیح المسائل ، م 2370 . ( مطابق با فتوای رهبری ).
2 . همان .
3 . همان.
4 . همان ، م 2371 .
5 . آیت الله خامنه ای، پاسخ سؤال های مورد ابتلا، سؤال 50 و سؤال از دفتر آیت الله خامنه ای .