طلا اگر مردبدون دلیلی زن را طلاق دهد باید نصف اموال خود را به زن تملیک نماید. صحیح است؟

شرط یاد شده صحیح است و چنانچه در این باره قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای محترم نگهبان باشد اعتبار دارد. استفتا از رهبری به استفتا 

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید