وظیفه یک دانشجو در زمینه جهاد اقتصادی چیست؟

تغيير دادن پايه اي واساسي را تحول مي گويند وزماني مسئله يا موضوع را تغيير وتحول اساسي مي دهيم که در شاخص هاي موضوع نگراني وجود داشته باشد ، ضمن اينکه جهاد به معناي تلاش وکوشش همراه با رنج وسختي مي باشد، اما واژه‌ي «جهاد» چندين بعد دارد. يک بعد آن بعد ديني است که وظيفه‌ي هر ايراني از جمله دانشجو وطن پرستي به شمار مي‌رود که در اين راه همراه با تحمل سختي ها تحولات لازم را در خود و جامعه ايجاد نمايد. حال مي توان به برخي از موارد به عنوان وظايف دانشجو در تحول و جهاد اقتصادي اشاره کرد: الف)به گفته انديشمندان يکي از وظايف و نقش هاي دانشجويان، تبديل جهاد اقتصادي به گفتمان عمومي از مهمترين وظايف دانشجويي در سال جاري است . به عبارتي جهاد اقتصادي داراي دو بال مردم و مسئولان است. مسئولان کشور بايد براي تحقق کامل شعار جهاد اقتصادي تلاش خود را براي بهبود وضعيت معيشتي مردم وخدمت گسترده تر براي طبقات محروم و ارتقاي سطح کيفي زندگي آنها به کار گيرند. و بدون شک در اين راه مردم (و دانشجويان نيز به عنوان بخشي از جامعه مردمي) نيز نقش مهم و چشمگيري در تحقق کامل شعار جهاد اقتصادي دارند ،تلاش در جهت ادامه اصلاح الگوي مصرف در ايران و حفظ و صيانت از سرمايه هاي ملي به ويژه در بخش انرژي و جلوگيري از اسراف و هدر رفت منابع از مهمترين وظايف مردم در سال جديد است که لازم است به آنها توجه شود. ب) نقش ديگر دانشجويان و جنبش دانشجويي اين است که بايد در اين سال مطالبه گري از مسئولان در خصوص راهکارهاي آنها براي تحقق جهاد اقتصادي را در دستور کار قرار دهد. يعني اينکه دانشجو بايد درسال جهاد اقتصادي نظريه پردازي و تدوين تئوري در خصوص الزامات جهاد اقتصادي را در دستور کار قرار دهد و در اين راستا در پي تنظيم راهکارهايي براي تبديل دانشگاه به يک قطب توليد علم و صنعتي کردن علم در دانشگاه ها باشد . پس لازم است که عموم مردم و قاطبه دانشجويان را با اين موضوع درگير کنند و فرهنگ سازي جامعي در اين خصوص انجام دهند. ج) وظيفه ديگر نظارت دانشجويان بر فعاليت مسئولين در راستاي تحقق شعار جهاد اقتصادي مي باشد. در اين راستا دانشجويان با مطالبه گري و نظارت و کنترل فعاليت هاي مسئولين مي توانند در تدوين و تبيين شعار جهاد اقتصادي نقش به سزايي را ايفا کنند.

افزودن دیدگاه جدید

.