چگونه وسواسی نباشم

 من کمي در نجاست و طهارت وسواس دارم و بسياري از اوقات از برخي چيزها را که از نظر شرع نمي توان حکم به نجاست آن کرد ، احتياط مي کنم . مثلا اگر کسي که مسلمان است ، اما مسائل نجاست و طهارت را چندان رعايت نمي کند به خانه ما بيايد ، براي مثال از ظرفي که غذا خورده است احتياط مي کنم . يعني آن را نجس نمي دانم ، اما موقع شستن آن ظرف آن را با احتياط آب مي کشم و مواظبم از آن آب به جايي نپاشد و يا مثلا چيزهايي را که با آن در تماس بوده اگر قابل آب کشي باشد ، آب مي کشم و به طور کلي از اين نوع احتياطها در زندگي من زياد وجود دارد . حال چند روز پيش ، من چيزي را در داخل سبد موجود در سينک آشپزخانه انداختم و با خود گفتم که بعد ميايم و هم سبد و هم سينک را آب مي کشم . اما مشغول به کاري شدم و شوهرم آشغالهاي داخل سبد درون سينک را داخل سطل آشغال ريخت . بعد از آن هم خودم رفتم و هم سبد و هم سينک را آب کشيدم .اما روز بعد زملني که من خانه نبودم ، شوهرم پلاستيک آشغالها را از داخل سطل برداشته بود و برده بود بيرون . زماني که من به خانه آمدم متوجه شدم که چند لکه از آب آشغالها کف زمين آشپزخانه و همين طور جلوي در ورودي خانه ريخته است . وقتي که اين وضعيت را ديدم ، واقعا اعصابم به هم ريخت و مانده بودم چه کنم . زيرا خانه ما به اين دليل که آپارتمان است ، آب کشي آشپزخانه آن خيلي سخت است . به نظر شما در اين موقعيت من چه بايد بکنم ؟ و آيا مي توانم اين طور استدلال کنم که مکن است آن چيزي که من آن روز داخل سبد درون سينک انداختم واقعا نجس نبودم و من مثل بسياري از موارد ديگر ، از آن احتياط مي کردم و لذا اين گونه نتيجه بگيرم که هر جا که آبي از زباله ها ريخته ، پاک است يا چنين استدلالي بي اساس است . لطفا مرا به طور کامل راهنمايي کنيد . چون خيلي فکرم مشغول است . با تشکر

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم همان طورکه خودتان هم به آن اشاره کرده ايد درمواقعي وحتي اکثرجاها بايد طوري زندگي کرد که شخص درسختي وتنگنا قرارنگيرد واصولاً دين اسلام آمده تا ماراازسختي به راحتي آورده وزندگي رااززحمت به رحمت برساند. اگراينگونه که ما فکرکنيم بايد دررابروي خودبسته وبا دنيا وجامعه خداحافظي کنيم. ازطرفي اسلام تعاليم وتوصيه هايش اينگونه نيست که شخص درمشقت بيفتد وطوري راه حل وراهکارقرارداده که به بن بست نرسيم. درهرحال برطبق نظر مراجع تقليد تا اطمينان ويقين کامل ازنجاست چيزي وياشخصي نداريم بايد برطبق دستوردين بنارابرپاکي وطهارت گذاشته وهمه چيزراپاک وطاهربدانيم وببينيم. نگراني تان بيهوده بوده واين مسئله کمي هم به افکارورفتارگذشته تان ربط دارد که گفته ايدوسواسيت داريد. چندتوصيه جدي ومهم؛1- خودتان رابا احکام شرع تطبيق دهيد وبرطبق رساله مرجع خودعمل کنيد. 2-باافرادوسواسي درارتباط نباشيد. 3-درچنين مواقعي که باعث نگراني ياحتي زمينه بيماري رافراهم مي سازد به شدت بي توجه بوده وسلامت خودتان رابرهرچيزترجيح بدهيد. 4-درصورت چنين حس وحالي ذکرلاحول ولاقوه الا بالله رافراوان بگوييد. اميدواريم باتوکل برخدا وتدبيرخودتان وعمل به توصيه هاي گفته شده زندگي خوب وخوش وخداپسندانه داشته باشيد. معرفي کتاب؛وسواسيت وراههاي درمان آن دراسلام،حيدري.

افزودن دیدگاه جدید

.