چرا در مسائلی مانند غذای شبهه ناک باید احتیاط کرد اما در مسائل نجاسات می گویند اگر یقین به نجاست نداری پاک است؟

سلام علیکم چرا در مسائلی مانند غذای شبهه ناک باید احتیاط کرد اما در مسائل نجاسات می گویند اگر یقین به نجاست نداری پاک است؟ آیا اهمیت مسائل نجاسات کمتر از غذای شبهه ناک است؟

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
نکاتی که به نظرمی رسداین است:
۱-درشبهه ناک (باید احتیاط کرد)که بایددررساله به معنی وجوب است صحیح نیست وکسی ازفقهاآنراواجب نکرده است.
۲-مال شبهه ناک حق الناس است ولی نجس وپاکی چنین نیست.
۳-روایات باب غذای شبهه ناک خیلی تاکیدداردبرمراعات ولی درنجس وپاکی چنین نیست.
۴-اگربااحتمالات همه چیزرانجس بدانیم برای مردم عسروحرج پیش می آیدوبه وسواس می افتند.
۵-مامطیع دستورات الاهی هستیم واسلام درسه چیزاهتمام دارد:اموال مردم،دماء وفروج.که سختگیری شده است.