آیا یک مرد میتواند هم زمان با دو همسر خود امیزش کند؟