راههای محرمیت فرزند خوانده را بیان کنید

سلام عليک زن و شوهري که فرزند دختر يا پسري را که به فرزندي قبول ميکنند،از نظر محرميت نسبت به آنها چه حکمي دارد؟ و اگر مشکلي هست چه بايد کرد؟ خيلي متشکر

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
راههاي محرميت فرزند خوانده
«حق چشم آن است که آن را از ديدن چيزهايي که حلال نيست بپوشاني وبوسيله نگاه کردن با آن عبرت بگيري»
امام سجاد (عليه السلام)
برخي از خانواده ها به علت نداشتن فرزند بچه ها ي بي سرپرست را به فرزندي گرفته وبزرگ مي کنند آيا براي محرميت آنها به مرد يا زن چه راههايي وجود دارد ؟
حضرت ايت الله خامنه اي :
مي توانند آن دختررا درصورت وجود مصلحت واذن حاکم شرع يا وکيل او به عقد موقت پدر خود درآورند ونسبت به محرميت پسر غير از طريق شير دادن به نحوي که در رساله حضرت امام (ره) ذکر شده راه ديگري وجود ندارد.
حضرت ايت الله بهجت :
راههاي مختلف دارد به يکي از علما مراجعه نمائيد .
حضرت ايت الله صافي گلپايگاني :
راههاي متعدد دارد مثل اينکه قبل از تمام شدن دو سال کودک ، رضاعي که موجب محرم شدن آنها به مرد يا زن است حاصل شود.
حضرت ايت الله تبريزي:
اگر قبل از دوسالگي او باشد مي تواند خواهر آن زن اورا شير دهد وپس از تماميت رضاع با شرايط آن ، آن زن خاله رضاعي او مي شود ونيز خواهر آن مرد اورا به همان نحو شير دهد تا آن مرد دائي رضاعي او شود .
حضرت ايت الله سيستاني:
اگر شيرخوار باشند با شير خوردن از خواهر يا زن برادر ومانند آن محرميت حاصل مي شود واگر شيرخوار نباشند با ازدواج با پدر يا مادر به شرط مقاربت با او ومانند آن تحصيل محرميت ممکن است ولي متوقف بر اجازه پدر يا پدر بزرگ بچه مي باشد وبدون آن عقد صحيح نيست .
حضرت ايت الله مکارم شيرازي:
اگر دختر باشد وپدر آن مرد درحيات باشد مي تواند عقد موقت آن دختررا با اجازه حاکم شرع براي پدرخويش بخواند تا حکم زن پدرپيدا کند ومحرم شود واگر خواهر آن مرد شير داشته باشد واز شير آن خواهر بخورد با شرايط لازم حکم خواهر زاده اش را پيدا مي کند ومحرم مي شود ، ودرصورتي که پسر باشد راه محرميت همانست که از شير خواهر يا مادر آن زن فاقد فرزند بخورد تا آن زن خاله يا خواهر رضاعي آن پسر شود ومحرم گردد واگر دوران شيرخوارگي پسر بچه گذشته باشد راهي براي محرميت او نيست .
حضرت ايت الله فاضل لنکراني:
اگر کودک ، دختر شيرخواره باشد ، از راههاي زير بين او ومرد (پدرخوانده ) محرميت ايجاد مي شود.
1- شيرهمسر انسان را بخورد ، که دراين صورت دختر رضاعي مرد مي شود .
2- شيرمادر مرد را بخورد که دراين صورت خواهر رضاعي مرد مي شود .
3- شير خواهر مرد را بخورد که دختر خواهر رضاعي مرد مي شود ويا شير دختر خواهر مرد را بخورد .
4- شير زن برادر مرد را بخورد ، که برادررضاعي او مي شود ويا شير دختر برادر اورا بخورد .
5- اگر شير خوارنباشد يا اگر شيرخوار است وشير موارد فوق وجود ندارد مي توان بوسيله صيغه نکاح موقت بين دختر وپدر مرد پدربزرگ او محرميت ايجاد کرد که دراين صورت اين دختر ، زن باباي مرد مي شود ، ولي بايد توجه داشت که اگر دختر نابالغ باشد نکاح مذکور بايد به اذن ولي شرعي او باشد ودرصورت نبودن ولي ، بايد از مجتهد جامع الشرايط اذن گرفت ودرهرصورت نبايد صيغه محرميت براي دختر بچه مفسده داشته باشد بلکه رعايت مصلحت او لازم است. کما اينکه اگردختر بالغ باشد اذن پدر يا جد پدري به احتياط واجب معتبراست.

واگر کودک پسر وشيرخوار باشد ، از راههاي زير مي توان بين او وزن (مادر خوانده ) ايجاد محرميت کرد:
1- شيرهمان زن را بخورد ، که فرزند رضاعي او مي شود.
2 - شيرمادرزن را بخورد که برادر رضاعي زن مي شود.
3- شير خواهرزن را بخورد ، که پسر خواهررضاعي زن مي شود يا شير دختر خواهرزن را بخورد .
4- شيرزن برادر زن را بخورد که پسر رضاعي زن مي شود يا شير دختر برادر زن را بخورد .
5- اگر پسر شيرخوار نباشد ومادرخوانده ، مادربدون شوهرداشته باشد واورا به عقد دائم يا موقت پسردرآورند ، پس از دخول به او مادر خوانده ، ربيبه او مي شود وبه او محرم مي شود.
البته راههاي ديگري هم وجود دارد ، که فعلا محل ذکر آنها نيست.
جامع المسائل ج1 ص 434
حضرت ايت الله مکارم شيرازي:
زن وشوهري صاحب اولاد نمي شوند ، اگر بخواهند بچه اي از شيرخوارگاه اختيارکنند براي محرم شدن با مرد وزن چه راه شرعي وجود دارد؟

اگر دختر باشد وپدر آن مرد درحيات باشد مي تواند عقد موقت آن دختر را با اجازه حاکم شرع ، براي پدر خويش بخواند تاحکم زن پدررا پيدا کند ومحرم شود واگر خواهر آن مرد شير داشته باشد وآن بچه شيرخوار باشد واز شير آن خواهر بخورد ( با شرايط لازم ) حکم خواهر زاده اش را پيدا مي کند ومحرم مي شود . ودر صورتي که پسر باشد راه محرميت همان است که از شير خواهر يا مادر آن زن فاقد فرزند بخورد تا آن زن ، خاله يا خواهر رضاعي آن پسر شود ومحرم گردد واگر دوران شيرخوارگي پسر بچه گذشته باشد راهي براي محرميت او نيست .

راههاي محرميت

محرميت فرزند خوانده

نحوه محرميت دختر يا پسري که از پرورشگاه مي آورند به پدر خوانده ويا مادرخوانده درصورتي که ولي او مشخص نباشد ويا ولي او فوت کرده ، درصورتي که کودک زير دوسال است وزني که با شير دادن او ايجاد محرميت نمايد درفاميل نباشد ويا بالاي دوسال است چگونه است ؟

ايت الله بهجت (حفظه الله ) :

محرم نيستند وراهي ندارد مگر دربعض موارد نادره به مصاهرت.

ايت الله تبريزي(حفظه الله )

راهي براي محرميت نيست مگر بعد از بلوغ از طريق نکاح راهي براي محرميت پيدا شود .والله العالم

ايت الله خامنه اي (حفظه الله ) :

فرزند خوانده حکم فرزند ندارد وبا مرد وزني که اورا بزرگ مي کنند محرم نمي شود مگر به وسيله رضاع با مراعات شرايط آن ويا ازدواج پس از بلوغ ورشد وقبل از بلوغ با اذن حاکم شرع ورعايت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد.

ايت الله سيستاني (حفظه الله) :

راهي ندارد .

ايت الله شبيري زنجاني (حفظه الله) :

فرزند پرورشگاهي اگر دختر باشد به وسيله ازدواج خود پدرخوانده ويا پدروجد وپسرونوه ( پدربي واسطه وبا واسطه وپسر بي واسطه وبا واسطه ) پدرخوانده ، او به وي محرم مي شود واگر پسر باشد با ازدواج خود مادرخوانده ويا دختر بي واسطه يا با واسطه اش با وي محرم خواهد شد البته ازدواج مزبور بايد با اذن يا اجازه حاکم شرع باشد .

ايت الله صافي گلپايگاني (حفظه الله):

وجهي براي محرميت اين قبيل کودکان به اعضاءخانواده که عملي وقابل اجراء باشد بنظر نمي رسد . والله العالم

ج 2- درصورت مذکوره اگر طفل دختر باشد ومرد پدرداشته باشد درصورتيکه حاکم شرع مصلحت طفل بداند مي تواند بعقد انقطاعي اورا به ازدواج پدر مرد در بياورد ودختر آن مرد محرم مي شود واگر طفل پسر باشد راهي بنطر نمي رسد . والله العالم

 

ايت الله گلپايگاني(ره) :

وجهي براي محرميت اين قبيل کودکان به اعضاء خانواده که عملي وقابل اجراء باشد بنطر نمي رسد .والله العالم

ج2- وجهي براي محرميت اين قبيل کودکان به اعضاء خانواده که عملي وقابل اجراء باشد بنظر نمي رسد. والله العالم

ايت الله مکارم شيرازي (حفظه الله ) :

درصورتي که دختر باشد راه صحيح اين است که با اجازه حاکم شرع اورا براي پدرآن مرد عقد موقت کنند ودر اينصورت به عنوان زن پدر برآن مرد محرم مي شود واگر پسر باشد راهي جز شيرخوردن از خواهر يا مادر ومانند آن درسن قبل از دوسالگي ندارد.
رضاع يا شير دادن

ايجاد شير به وسيله مکيدن فرزند خوانده

سئوال: اگر بچه اي را از پرورشگاه بياورند وبوسيله نوزاد در سينه ماد ر جديد شير ايجاد شده وکودک ازآن تغذيه کند ، آيا اين شير سبب محرميت مي شود؟
ايت لله تبريزي (حفظه الله) :

بسمه تعالي: شيري که ناشي از ولادت نيست اثري ندارد وموجب محرميت نمي شود . والله العالم
ايت الله خامنه اي (حفظه الله ) :

بسمه تعالي : سبب محرميت نمي شود.

ايت الله سيستاني (حفظه الله) :

بسمه تعالي : اين شير سبب محرميت نمي شود درصورتيکه شير از ولادت مشروع باشد سبب محرميت مي شود.
ايت الله فاضل لنکراني(حفظه الله ):

بسمه تعالي: خير اين شير موجب محرميت نمي شود.
ايت الله مکارم شيرازي (حفظه الله ) :

اين شير باعث محرميت نمي شود.

نحوه ى محرميّت فرزند خوانده با زن و مرد

393. چگونگى محرميّت زن و مرد با بچه اى که به فرزندى قبول کرده اند را بيان فرماييد؟ حکم محرميت فرزند خوانده با ساير بچه هاى اين زن و مرد چه مى باشد؟

ج. اگر بچه شيرخوار باشد، با شيردادن ـ با شرايط محرميّت ـ امکان پذير است و هم چنين از راه عقدکردن ولىّ شرعى او به کسى که سبب محرميّت در اقرباى او باشد.

394. گاهى افردى که صاحب فرزند نمى شوند، دخترى يا پسرى از پرورشگاه مى گيرند. آيا راهى براى محرم شدن او بر پدر و مادرخوانده وجود دارد؟

ج. بله، با شير دادن يا عقد نکاح محرم مى شود و موارد آن مختلف مى شود.

395. آيا دختر خوانده به پدر، دايى، عمو، برادر محرم است و يا شوهر دختر خوانده به مادر خانم محرم مى شود؟

ج. خير، اگر يکى از اسباب شرعيه محرميت محقّق نشده باشد، محرم نمى شوند.

چگونگى برخورد فرزند خوانده با خواهر و مادر خوانده

396. شانزده سال پيش بچه ايى را به فرزندى قبول کرديم، اکنون او به بلوغ رسيده است، خواهر و مادر خوانده از نظر پوشش چه کنند؟ با توجه به اين که از نظر روحى به او ضربه وارد نشود.

ج. بايد مثل نامحرم هاى ديگر خود را از او بپوشانند، مگر به طريقى او را محرم کنند.

397. دخترى را از پرورشگاه گرفته و او را بزرگ کرده ام. حال حدود 7، 8 ساله است. آيا براى محرم شدن مى توانم براى پسرم عقد کنم يا نه؟

ج. بله، عقد او توسط ولىّ شرعى او جايز است.

نحوه محرميت با همسر برادر

398. همسر برادر شامل محارم انسان نمى شود، اگر شخص بخواهد در برخوردهايى که با او دارد مشکلى نداشته باشد، آيا راهى براى محرميت بين آن دو وجود دارد؟

ج. آن فرد ابتدا، دخترى را به عقد موقت خود درآورده و سپس آن دختر را از شير زن برادرش ـ به مقدارى که در رساله ذکر شد ـ شير دهند، که در اين صورت همسر برادر به عنوان مادر رضايى همسر او با وى محرم مى شود.
محرميّت پسران شوهر به نامادرى

399. آيا فرزندان پسر به زن پدر محرم هستند؟

ج. محرم هستند.

صيغه برادرى در اسلام

400. صيغه برادرى در اسلام آيا مانعى در ازدواج خواهر با طرف مقابل ايجاد مى کند و سبب محرميت مى گردد؟

ج. خير، سبب محرميّت نمى شود.

ناپدرى مادر

401. آيا ناپدرى مادرم بر من و مادرم محرم است؟

ج. اگر آن ناپدرى با مادر مادر شما عقد و نزديکى کرده باشد، بر مادر و شما و فرزندان شما، هر چه پايين آيند، چه در وقت عقد باشند، يا بعدا به دنيا بيايند به او محرم مى شوند.

 

محرميت عموهاى ناتنى با برادر زاده خود

402. آيا عموهاى ناتنى که مادرشان مادربزرگ من است و شوهر دوم مادربزرگ ام و فرزند شوهر دوم او، بر ما محرم هستند؟

ج. تمام موارد ذکر شده محرم هستند، غير از مورد آخر، يعنى فرزند شوهر دوم، که از مادربزرگ شما نيست.

 

محرميت فرزندان به نامادرى خود

403. آيا فرزندان شوهر به زن فعليش محرم هستند؟

ج. بله، محرم هستند (به مسأله ى 1910 رساله رجوع شود)

 

محرميت نامادرى و خانواده اش با فرزندان شوهر

404. آيا زن پدر و بستگان نسبى او با من محرم هستند؟

ج. فقط زن پدر محرم است.

 

محرم شدن مادر دختر

405. پدرى دختر بالغ خود را به عقد موقت مردى به صورت فضولى درآورده و پس از انقضاىِ مدّت، دختر عقد را اجازه مى کند. آيا براى حصول محرميّت مادر دختر، همين مقدار کافى است؟

ج. احتياط در تجديد عقد صحيح است.

محرميّت زن و شوهر پس از مرگ شوهر

406. آيا مردى که مى ميرد همسرش به او نامحرم مى شود؟

ج. فى الجمله آثار محرميت باقى است.

 

صيغه ى برادرى و خواهرى بين زن و مرد نامحرم

407. آيا مى شود بين دختر و پسر نامحرم صيغه خواهر و برادرى خواند؟

ج. چنين صيغه اى مشروعيت ندارد.

 

رابطه ى نامشروع با خواهر زن

408. زنى که همسرش فوت کرده است، با همسر خواهرش به صورت پنهانى براى مدتى روابط نامشروع داشته اند، آيا اين عمل موجب حرمت ابدى همسر اين مرد بر او مى شود يا موجب حرمت ابدى خواهر بر اين مرد مى شود؟

ج. در هيچ کدام موجب حرمت ابدى نيست.

 

ازدواج پدر داماد با محارم داماد

409. آيا ازدواج پدر داماد با کسانى که به سبب ازدواج با داماد محرم مى شوند، جايز مى باشد؟

ج. بله، جايز است.

 

ازدواج با فرزندان همسر

410. مردى از همسرش جدا شده و همسر او بعد از گذشت عدّه ازدواج کرده و صاحب اولاد گشته است، آيا اين مرد مى تواند دختر همسر سابقش را براى خود يا پسرش بگيرد؟ در صورت برعکس شدن مسأله، آيا زن مى تواند با پسر او در فرض شوهر نداشتن، ازدواج کند؟

ج. در صورت اوّل آن مرد خودش نمى تواند با دختر همسرش ازدواج کند؛ بلکه پسرش که از زن ديگر است، مى تواند با آن دختر ازدواج کند و در صورت دوم آن زن نمى تواند با پسر شوهرش ازدواج کند.

 

بقاى محرميّت پس از جدايى زوجين

411. آيا بعد از جدايى زوجين، رابطه ى آن ها با کسانى که به سبب ازدواج با آن ها محرم شده بودند، باقى مى ماند؟ در صورتى که مادر زن يا پدر شوهر دوباره ازدواج کنند، محرميت باقى است يا خير؟

ج. بله، باقى است.

 

انواع محرميّت در عقد موقت

412. زن و مردى که با داشتن اولاد، با يکديگر ازدواج مى کنند آيا دخترها و پسرهايى که از همسر اوّل خويش دارند، بر ديگرى محرم هستند؟ اگر مرد، همسر اولش در نکاح او باشد، پسران او بر همسر دوم مرد محرمند يا خير؟ دامادهايى که هر کدام دارند آيا بر ديگرى محرمند يا خير؟

ج. در فرض اوّل، آن دخترها و پسرها به همديگر محرم نمى شوند و در فرض دوم پسران آن مرد به همسر دوم محرم اند؛ ولى دامادهاى هر کدام به ديگرى محرم نيستند.

 

همسر نوه

413. آيا زوجه ى پسر دختر شخص با او محرم است؟

ج. بلى، محرم است.

 

خاله ى يک طرفه

414. خاله هاى بنده فقط از طرف پدرشان با مادرم خواهر هستند، ولى از طرف مادر يکى نيستند. آيا آن خاله ها براى من محرم هستند؟ و هم چنين خانمى که با مادرم صيغه ى خواهرى خوانده است، براى من محرم است يا خير؟

ج. خاله ى شما مى باشند ـ هر چند از طرف پدرى ـ پس محرم هستند و خواهر خوانده ى مادر شما، خاله ى شما نمى باشد و محرم نيست.

 

مادر زن دوّم

415. آيا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل مرد ـ که از همين شوهر فعلى مى باشد ـ ، محرم است يا نه؟ و در صورتى که زن اوّل از شوهر اوّلى خود [غير از شوهر فعلى] پسر داشته باشد، تکليف آن پسر با زن دوّم اين مرد و مادر زن دوّم شوهر فعلى چيست؟

ج. در فرض اوّل، مادر زن دوّم به پسر شوهر، از زن ديگر محرم نيست.

و در فرض دوّم نيز پسر زن اوّل از شوهر ديگر با زن دوّم و مادر زن دوّم، محرم نيستند.

 

حکم محرميّت دامادهاى مختلف

416. مردى داراى دو زن است و از هر زنى چند دختر دارد و تمام دخترها را شوهر داده است. آيا شوهر آن دخترهاى زن اوّلى به زن دوّمى مرد، و يا شوهر آن دخترهاى زن دوّمى به زن اوّلى مرد محرم هستند؟ و آيا نوه هاى زن اوّلى بر زن دوّمى مرد و هم چنين نوه هاى زن دوّمى بر زن اوّلى مرد محرم مى باشند؟

ج. در فرض اوّل شوهر دختر، با زن ديگر پدر دختر محرم نيست.

و در فرض دوّم، نوه هاى مرد از يک زن با زن ديگر مرد مذکور، محرم هستند.

 

زنا در عده عقد موقت

417. زناى در عدّه عقد موقّت چه حکمى دارد؟ آيا موجب حرمت ابدى مى شود؟

ج. نمى شود.

محرم نبودن مادر زن دوّم به پسر زن اوّل

418. آيا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل محرم است؟

ج. محرم نيست.

 

محرم نبودن ربيبه بر پدر شوهر

419. آيا ربيبه که بر شوهر زن محرم است، بر پدر شوهر هم محرم است؟

ج. محرم نيست.

 

پدر رضاعى شوهر

420. آيا پدر رضاعى شوهر بر زن محرم است و مانند پدر شوهر نسبى است؟

ج. بله، محرم است.

 

محرميت داماد زن اوّل به زن دوم

421. مردى داراى دو عيال مى باشد و از يک عيال دخترى دارد، آيا شوهر اين دختر به عيال دوّم محرم است؟

ج. محرم نيست.

 

دختر شوهر قبلى

422. هر گاه مردى با زنى ازدواج کند و او از شوهر قبلى داراى دخترى باشد و به حدّ بلوغ برسد، آيا بر اين مرد محرم است؟

ج. در صورت نزديکى با آن زن، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين آيند، چه در وقت عقد باشند يا بعدا به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مى شوند، و در صورت عدم نزديکى تا وقتى که آن زن در عقد او است، نمى تواند با دختر ازدواج کند.

صحّت عقد دختر زن اوّل براى برادر

423. مردى دو زن دارد، دختر زن اوّل خودرا که دختر خودش نيز هست، به عقد برادر زن دوّم خود درمى آورد. آيا صحيح است؟

ج. صحيح است.

 

زن پدر

424. آيا زن پدر محرم انسان است، در صورتى که زن جوان هم باشد؟ مادرزن پدر چه طور؟

ج. زن پدر محرم است و مادرزن پدر محرم نيست.

 

شرط بندى بين زن و شوهر

425. شرط بندى بين زن و شوهر چه حکمى دارد؟

ج. در حکم، مثل ساير موارد است.

محرميّت و راه هاى آن : استفتائات از حضرت آيت‌الله العظمي بهجت
نويسنده: .

سه شنبه 25 اسفند 1388

نحوه ى محرميّت فرزند خوانده با زن و مرد

393. چگونگى محرميّت زن و مرد با بچه اى که به فرزندى قبول کرده اند را بيان فرماييد؟ حکم محرميت فرزند خوانده با ساير بچه هاى اين زن و مرد چه مى باشد؟

ج. اگر بچه شيرخوار باشد، با شيردادن ـ با شرايط محرميّت ـ امکان پذير است و هم چنين از راه عقدکردن ولىّ شرعى او به کسى که سبب محرميّت در اقرباى او باشد.

394. گاهى افردى که صاحب فرزند نمى شوند، دخترى يا پسرى از پرورشگاه مى گيرند. آيا راهى براى محرم شدن او بر پدر و مادرخوانده وجود دارد؟

ج. بله، با شير دادن يا عقد نکاح محرم مى شود و موارد آن مختلف مى شود.

395. آيا دختر خوانده به پدر، دايى، عمو، برادر محرم است و يا شوهر دختر خوانده به مادر خانم محرم مى شود؟

ج. خير، اگر يکى از اسباب شرعيه محرميت محقّق نشده باشد، محرم نمى شوند.

 

چگونگى برخورد فرزند خوانده با خواهر و مادر خوانده

396. شانزده سال پيش بچه ايى را به فرزندى قبول کرديم، اکنون او به بلوغ رسيده است، خواهر و مادر خوانده از نظر پوشش چه کنند؟ با توجه به اين که از نظر روحى به او ضربه وارد نشود.

ج. بايد مثل نامحرم هاى ديگر خود را از او بپوشانند، مگر به طريقى او را محرم کنند.

397. دخترى را از پرورشگاه گرفته و او را بزرگ کرده ام. حال حدود 7، 8 ساله است. آيا براى محرم شدن مى توانم براى پسرم عقد کنم يا نه؟

ج. بله، عقد او توسط ولىّ شرعى او جايز است.

 

نحوه محرميت با همسر برادر

398. همسر برادر شامل محارم انسان نمى شود، اگر شخص بخواهد در برخوردهايى که با او دارد مشکلى نداشته باشد، آيا راهى براى محرميت بين آن دو وجود دارد؟

ج. آن فرد ابتدا، دخترى را به عقد موقت خود درآورده و سپس آن دختر را از شير زن برادرش ـ به مقدارى که در رساله ذکر شد ـ شير دهند، که در اين صورت همسر برادر به عنوان مادر رضايى همسر او با وى محرم مى شود.

 

محرميّت پسران شوهر به نامادرى

399. آيا فرزندان پسر به زن پدر محرم هستند؟

ج. محرم هستند.

 

صيغه برادرى در اسلام

400. صيغه برادرى در اسلام آيا مانعى در ازدواج خواهر با طرف مقابل ايجاد مى کند و سبب محرميت مى گردد؟

ج. خير، سبب محرميّت نمى شود.

ناپدرى مادر

401. آيا ناپدرى مادرم بر من و مادرم محرم است؟

ج. اگر آن ناپدرى با مادر مادر شما عقد و نزديکى کرده باشد، بر مادر و شما و فرزندان شما، هر چه پايين آيند، چه در وقت عقد باشند، يا بعدا به دنيا بيايند به او محرم مى شوند.

 

محرميت عموهاى ناتنى با برادر زاده خود

402. آيا عموهاى ناتنى که مادرشان مادربزرگ من است و شوهر دوم مادربزرگ ام و فرزند شوهر دوم او، بر ما محرم هستند؟

ج. تمام موارد ذکر شده محرم هستند، غير از مورد آخر، يعنى فرزند شوهر دوم، که از مادربزرگ شما نيست.

 

محرميت فرزندان به نامادرى خود

403. آيا فرزندان شوهر به زن فعليش محرم هستند؟

ج. بله، محرم هستند (به مسأله ى 1910 رساله رجوع شود)

 

محرميت نامادرى و خانواده اش با فرزندان شوهر

404. آيا زن پدر و بستگان نسبى او با من محرم هستند؟

ج. فقط زن پدر محرم است.

 

محرم شدن مادر دختر

405. پدرى دختر بالغ خود را به عقد موقت مردى به صورت فضولى درآورده و پس از انقضاىِ مدّت، دختر عقد را اجازه مى کند. آيا براى حصول محرميّت مادر دختر، همين مقدار کافى است؟

ج. احتياط در تجديد عقد صحيح است.

محرميّت زن و شوهر پس از مرگ شوهر

406. آيا مردى که مى ميرد همسرش به او نامحرم مى شود؟

ج. فى الجمله آثار محرميت باقى است.

 

صيغه ى برادرى و خواهرى بين زن و مرد نامحرم

407. آيا مى شود بين دختر و پسر نامحرم صيغه خواهر و برادرى خواند؟

ج. چنين صيغه اى مشروعيت ندارد.

 

رابطه ى نامشروع با خواهر زن

408. زنى که همسرش فوت کرده است، با همسر خواهرش به صورت پنهانى براى مدتى روابط نامشروع داشته اند، آيا اين عمل موجب حرمت ابدى همسر اين مرد بر او مى شود يا موجب حرمت ابدى خواهر بر اين مرد مى شود؟

ج. در هيچ کدام موجب حرمت ابدى نيست.

 

ازدواج پدر داماد با محارم داماد

409. آيا ازدواج پدر داماد با کسانى که به سبب ازدواج با داماد محرم مى شوند، جايز مى باشد؟

ج. بله، جايز است.

 

ازدواج با فرزندان همسر

410. مردى از همسرش جدا شده و همسر او بعد از گذشت عدّه ازدواج کرده و صاحب اولاد گشته است، آيا اين مرد مى تواند دختر همسر سابقش را براى خود يا پسرش بگيرد؟ در صورت برعکس شدن مسأله، آيا زن مى تواند با پسر او در فرض شوهر نداشتن، ازدواج کند؟

ج. در صورت اوّل آن مرد خودش نمى تواند با دختر همسرش ازدواج کند؛ بلکه پسرش که از زن ديگر است، مى تواند با آن دختر ازدواج کند و در صورت دوم آن زن نمى تواند با پسر شوهرش ازدواج کند.

 

بقاى محرميّت پس از جدايى زوجين

411. آيا بعد از جدايى زوجين، رابطه ى آن ها با کسانى که به سبب ازدواج با آن ها محرم شده بودند، باقى مى ماند؟ در صورتى که مادر زن يا پدر شوهر دوباره ازدواج کنند، محرميت باقى است يا خير؟

ج. بله، باقى است.

 

انواع محرميّت در عقد موقت

412. زن و مردى که با داشتن اولاد، با يکديگر ازدواج مى کنند آيا دخترها و پسرهايى که از همسر اوّل خويش دارند، بر ديگرى محرم هستند؟ اگر مرد، همسر اولش در نکاح او باشد، پسران او بر همسر دوم مرد محرمند يا خير؟ دامادهايى که هر کدام دارند آيا بر ديگرى محرمند يا خير؟

ج. در فرض اوّل، آن دخترها و پسرها به همديگر محرم نمى شوند و در فرض دوم پسران آن مرد به همسر دوم محرم اند؛ ولى دامادهاى هر کدام به ديگرى محرم نيستند.

 

همسر نوه

413. آيا زوجه ى پسر دختر شخص با او محرم است؟

ج. بلى، محرم است.

 

خاله ى يک طرفه

414. خاله هاى بنده فقط از طرف پدرشان با مادرم خواهر هستند، ولى از طرف مادر يکى نيستند. آيا آن خاله ها براى من محرم هستند؟ و هم چنين خانمى که با مادرم صيغه ى خواهرى خوانده است، براى من محرم است يا خير؟

ج. خاله ى شما مى باشند ـ هر چند از طرف پدرى ـ پس محرم هستند و خواهر خوانده ى مادر شما، خاله ى شما نمى باشد و محرم نيست.

 

مادر زن دوّم

415. آيا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل مرد ـ که از همين شوهر فعلى مى باشد ـ ، محرم است يا نه؟ و در صورتى که زن اوّل از شوهر اوّلى خود [غير از شوهر فعلى] پسر داشته باشد، تکليف آن پسر با زن دوّم اين مرد و مادر زن دوّم شوهر فعلى چيست؟

ج. در فرض اوّل، مادر زن دوّم به پسر شوهر، از زن ديگر محرم نيست.

و در فرض دوّم نيز پسر زن اوّل از شوهر ديگر با زن دوّم و مادر زن دوّم، محرم نيستند.

 

حکم محرميّت دامادهاى مختلف

416. مردى داراى دو زن است و از هر زنى چند دختر دارد و تمام دخترها را شوهر داده است. آيا شوهر آن دخترهاى زن اوّلى به زن دوّمى مرد، و يا شوهر آن دخترهاى زن دوّمى به زن اوّلى مرد محرم هستند؟ و آيا نوه هاى زن اوّلى بر زن دوّمى مرد و هم چنين نوه هاى زن دوّمى بر زن اوّلى مرد محرم مى باشند؟

ج. در فرض اوّل شوهر دختر، با زن ديگر پدر دختر محرم نيست.

و در فرض دوّم، نوه هاى مرد از يک زن با زن ديگر مرد مذکور، محرم هستند.

 

زنا در عده عقد موقت

417. زناى در عدّه عقد موقّت چه حکمى دارد؟ آيا موجب حرمت ابدى مى شود؟

ج. نمى شود.

محرم نبودن مادر زن دوّم به پسر زن اوّل

418. آيا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل محرم است؟

ج. محرم نيست.

 

محرم نبودن ربيبه بر پدر شوهر

419. آيا ربيبه که بر شوهر زن محرم است، بر پدر شوهر هم محرم است؟

ج. محرم نيست.

 

پدر رضاعى شوهر

420. آيا پدر رضاعى شوهر بر زن محرم است و مانند پدر شوهر نسبى است؟

ج. بله، محرم است.

 

محرميت داماد زن اوّل به زن دوم

421. مردى داراى دو عيال مى باشد و از يک عيال دخترى دارد، آيا شوهر اين دختر به عيال دوّم محرم است؟

ج. محرم نيست.

 

دختر شوهر قبلى

422. هر گاه مردى با زنى ازدواج کند و او از شوهر قبلى داراى دخترى باشد و به حدّ بلوغ برسد، آيا بر اين مرد محرم است؟

ج. در صورت نزديکى با آن زن، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين آيند، چه در وقت عقد باشند يا بعدا به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مى شوند، و در صورت عدم نزديکى تا وقتى که آن زن در عقد او است، نمى تواند با دختر ازدواج کند.

صحّت عقد دختر زن اوّل براى برادر

423. مردى دو زن دارد، دختر زن اوّل خودرا که دختر خودش نيز هست، به عقد برادر زن دوّم خود درمى آورد. آيا صحيح است؟

ج. صحيح است.

 

زن پدر

424. آيا زن پدر محرم انسان است، در صورتى که زن جوان هم باشد؟ مادرزن پدر چه طور؟

ج. زن پدر محرم است و مادرزن پدر محرم نيست.

 

شرط بندى بين زن و شوهر

425. شرط بندى بين زن و شوهر چه حکمى دارد؟

ج. در حکم، مثل ساير موارد است.

افزودن دیدگاه جدید

.