بارداری وجماع در ماههای محرم وصفر

نزديکي با همسر در ماه محرم و صفر (دانسته يا ندانسته) اشکالي ندارد.

افزودن دیدگاه جدید

.