مقدار راه رفتن برای طهارت کف پا

 برای پاک شدن کف پا در صورت داشتن عین نجاست، چه مقدار باید راه برویم؟

پاسخ:
آیات عظام: امام، صافی، مکارم، بهجت، فاضل، گلپایگانی و اراکی: مقداری که عین نجاست از بین برود و بهتر است مقدار پانزده قدم یا بیشتر باشد.
آیات عظام: رهبری، سیستانی، وحید، زنجانی، نوری، خویی و تبریزی: مقداری که عین نجاست از بین برود و بهتر است مقدار پانزده ذراع (تقریبا ده قدم) یا بیشتر برود.
————–
 منبع: توضیح المسائل ۱۶ مرجع، ج ۱، م ۱۸۵؛ رهبری: رساله آموزشی، ج ۱، ص ۴۶، مورد دوم زمین.
بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ نجاسات و مطهرات»، اسماعیل زارعی، ص ۶۰.