معیار حرمت موسیقی

سؤال: آيا معيار حرمت موسيقي فقط مطرب و لهوي بودن آن است يا اينکه ميزان تحريک و تهييج آن نيز مؤثر است؟ و اگر باعث حزن و گرية شنونده شود، چه حکمي دارد؟ خواندن و شنيدن غزل‌هايي که به‌صورت سه‌ضرب و همراه با موسيقي خوانده مي‏شوند، چه حکمي دارد؟

جواب: هر موسيقي که به حسب طبيعت خود از نوع موسيقي لهوي باشد، حرام است اعم از اينکه مهيج باشد يا خير و موجب ايجاد حزن و اندوه و حالات ديگر در شنونده شود يا خير و هرگاه غزل‏هايي که همراه با موسيقي خوانده مي‌شوند به‌صورت غنا و آواز لهوي مناسب مجالس لهو و لعب در آيند، خواندن و شنيدن آنها حرام است. (اجوبه، س 1132)

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید