برای اینکه در انجام فرمان الهی مخصوصاً نماز با خشوع باشیم، چه کنیم؟