در اصول كافي باب طينت مومن و كافر روايت زير وجود دارد،لطفا توضیح دهید

پرسش و پاسخ

امام باقر (ع ) فرمود: اگر مردم بدانند، آغاز آفرينش چگونه بوده دو تن با يكديگر (در امر دين ) اختلاف نكنند. همانان خداي عزوجل پيش از آنكه مخلوق را بيافريند، فرمود: آبي گوارا پديد آي ، تا از تو بهشت و اهل طاعت خود را بيافرينم ، و آبي شور و تلخ پديد آي تـا از تـو دوزخ و اهـل مـعـصـيـتـم را بـيـافرينم ، سپس بآندو دستور فرمود تا آميخته شدند، از اينجهت است كه مؤ من كافر زايد و كافر مؤ من .

آنگاه گلي را از صفحه زمين بر گرفت و آنرا بشدت مالش داد، بنا گاه مانند مور بجنبش در آمـدنـد سـپـس بـاصـحـاب يـمـيـن فـرمـود: بـسـلامـت بـسـوي بـهـشـت و بـاصـحـاب شمال فرمود: بسوي دوزخ و باكي هم ندارم . آنگاه امر فرمود تا آتشي افروخته گشت و بـاصـحـاب شـمـال فـرمـود: در آن داخـل شـويـد، از آن تـرسـيـدنـد و پرهيز كردند، سپس بـاصـحاب يمين فرمود: داخل شويد: آنها

داخل شدند، پس فرمود: سرد و سلامت باش آتش سرد و سلامت شد. اصحاب شد. اصحاب شمال گفتند: پروردگارا از لغزش ما در گذر و از نـو بـگـيـر، فـرمود: از نو گرفتم ، داخل شويد، ايشان برفتند و باز ترسيدند، در آنجا فرمانبرداري و نافرماني پابرجا گشت ، پس نه ايندسته توانند از آنها باشند و نه آنها توانند از اينها باشند.اص

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

.