مواد خوراکی در مسیر

خوراکی بین راه زائرین

درکل این سفر بخصوص پیاده روی هیچ خوراکی باخود حمل نکنید مگر خشکبار که برای تقویت و رفع خستگی  و جلوگیری از ضعف از آن استفاده کنید آن هم به مقدار کافی نه بیش از اندازه!

?درکل مسیر پیاده روی تقریباً می توان گفت همه نوع خوراکی به صورت رایگان در اختیار است!

 

منبع: سایت اربعین

افزودن دیدگاه جدید

.