بیت المال است

یکی از رزمندگان شوخ طبع در زمان عملیات به سایر رزمندگان گفت: «بچه ها هر چه به دستتان رسید نخورید؛ خصوصاً تیر و ترکش. چون اینها بیت المال است و حساب و کتاب دارد. فردا باید جوابگو باشیم».

بچه ها از حرفش تعجب کردند او در ادامه گفت: «این ترکش ها مال ملت بیچاره عراق است. از گلوی خودشان بریده اند، سر و ته خرجشان را زده اند و برای مهمات داده اند. آن وقت شما راه به راه آنها را میخورید و زخمی و شهید می شوید این درست است؟! نشنیده‌اید که گفتند: «فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب». دنیا ارزش ندارد. یک خرده جلوی شکمتان را بگیرید!»