شوخی با پیرزن

پیرزن

یک روز رسول خدا به پیرزنی فرمودند چرا اینقدر برای رفتن به بهشت تلاش میکنی؟ مگر نمیدانی که پیرزن‌ها به بهشت نمی‌روند؟

پیر زن ناراحت شد و گفت یعنی من هرگز به بهشت نمی‌روم؟! رسول خدا در حالیکه میخندیدند، فرمودند همه پیرها قبل از ورود به بهشت جوان می‌شوند. تو هم به بهشت میروی اما آن وقت پیر نیستی.

افزودن دیدگاه جدید

.