فوتبال

طنز

هر گوشه ای از جهان اگر جنجال است
سرگرمی ما درین میان فوتبال است

آقا! تـو کـه حــال روزمان مـی دانی
ایـن جمـعه عـجالتا نیـا فینـال اســت!

افزودن دیدگاه جدید

.