مهریه ی زیاد

ازدواج

در لحظه ی ازدواج، گاگول شدم
با مهریه ی زیاد، مقبول شدم

«کی داده و کی گرفته » حرفی ست غلط
من دادم و او گرفت و بی پول شدم

امیرحسین خوش حال

افزودن دیدگاه جدید

.