فقط جوراب

طنز

به مادر « روز زن » بشقاب دادیم
دوتا قالیچه و یک قاب دادیم

ولی « روز پدر » زحمت کشیدیم
به بابایم فقط جوراب دادیم!

امیرحسین خوش حال

افزودن دیدگاه جدید

.