آب و بنزین

طنز

تا ببیند خواب ارزانی دقیق ،
عینکی بر چشم خود در خواب زد

تا بگوید آب و بنزین قیمتی ست
نازل ِ بنزین به شیر ِ آب زد!

راشد انصاری

افزودن دیدگاه جدید

.