دارا و دانا

طنز

افسوس جهان به کام دارا شده است
دانا شده هر کسی توانا شده است

دیشب چه یواشکی پدر آمد و خفت
گویا سبدش بدون کالا شده است!

راشد انصاری

افزودن دیدگاه جدید

.