سبد کالا

طنز

اوضاع جهان اگر چه بد خواهد شد
از جانب ما ولی رصد خواهد شد

از فقر نترسی که دقیقا امشب
کالای تو وارد سبد خواهد شد !

راشد انصاری

افزودن دیدگاه جدید

.