جناب مسئول

طنز

هی نگویید كه این‌ها رقمی نیست جناب مسئول!
چند میلیارد تومن پول كمی نیست جناب مسئول

گر چه حل می‌شده هر مسأله‌ای با روش ویژه‌تان
-این كه با خنده بگویید غمی نیست- جناب مسئول

ولی این دفعه كسی پشت شما نیست از آن بالاها
ابداً توصیه‌ای یا كَرَمی نیست جناب مسئول

یا فراری شده یا رفته و لو داده شما را از بیخ
دیگر اطراف شما هم‌قسمی نیست جناب مسئول

به خدا این تو بمیری دگر از آن تو بمیری‌ها نیست
معذرت‌خواهی صوری، قدمی نیست جناب مسئول

سیستم بانكی بیمار كجا؟ توطئه‌ی غرب كجا؟!
بین گودرز و شقایق، صنمی نیست جناب مسئول

هر چه گشتیم بیابیم نجستیم كسی را هرگز
به خدا غیر شما متّهمی نیست جناب مسئول

رضا احسان‌پور

افزودن دیدگاه جدید

.