خودکشی آسان!

طنز

یکنفر آمد شبی در پیش من
گفت دارد مشکل خیلی خفن!

گفت گویا مشکلش لاینحل است
کسب و کارش زین مصیبت مختل است!

گفت چندین بار در زیر فشار
کرده قصد خودکشی با قرص و دار

گقت یکروزی سیانور خورده است
مطمئن بوده که دیگر مرده است

لیک آسیبی ندیده زین عمل
زهر در اندام او گشته عسل

گفتمش: این طرز کارت خوب نیست
خودکشی با این روش مطلوب نیست!

گر که قصد خودکشی داری عزیز!
یک روش یادت دهم خیلی تمیز!:

ساندویچ سرد از سوپر بخر
بعد آن را با خودت منزل ببر!

با تمرکز از وسط آن را ببُر
بعد هم آهسته هی از آن بخور

شک نکن تا نیمه ی آن ساندویچ
معده ات هی می شود در تاب و پیچ

بی گمان وقتی که کامل خورده ای
گوشه ای افتاده ای و مرده ای!

امیرحسین خوش حال « کولی »

افزودن دیدگاه جدید

.