حاجی بازاری

طنز

بدل رو جای اصلی می چپونه
وجیب مشتری رو می تکونه

نباشه غیبتش…حاجی همیشه،
نمازش رو سر وقتش می خونه!

راشد انصاری

افزودن دیدگاه جدید

.