تعهد

طنز

با زیر مخالفی، بگو بم بشوم
لبخند بزن، مقابلت خم بشوم

تو یک کلمه بگو که حوای منی
من امضا می‌دهم که آدم بشوم

خلیل جوادی

افزودن دیدگاه