فيس بوق!

طنز

خش مي گردد خبر در فيس بوك
شايعاتي معتبر در فيس بوك

هرچه در دور و بر ما بگذرد
بي گمان دارد اثر در فيس بوك

چون خبر هي «شِير» گردد پشت هم
مي شود گسترده تر در فيس بوك

يك كلاغش مي شود چل تا كلاغ
يك خرش لابد سه خر در فيس بوك!

از لبان بعضي آدم‌ها فقط
ريخته شهد و شكر در فيس بوك

فحش هاي چارواداري مي دهند
كمترينش« سگ پدر» در فيس بوك

بهر تكفير فلاني مي شود
پر ز اسم جانور در فيس بوك

يا به تحسين فلاني مي شوند
ملتي خم تا كمر در فيس بوك!

از فضا پيما تو پيدا مي كني
تا پل عهد قجر در فيس بوك

هركسي دارد مخاطب هاي خاص
و يكي‌شان خاص تر در فيس بوك

آه... بارَد دختر همسايه مان
از هر انگشتش هنر در فيس بوك

دوست دارم دائم او را پوك كنم
اين ندارد چون ضرر در فيس بوك!

هيچ كس دنبال او در كوچه نيست
فالو شد با صد پسر در فيس بوك

كاورش عكس غروب تايلند
عكس هايش فتنه گر در فيس بوك

ديگران وقتي كه لايكش مي كنند
مي كنم حس بوي شر در فيس بوك

بي سر و بي همسر و بيكارم و
مي رود عمرم هدر در فيس بوك

تا نوتيفيكيشني آيد مرا
مي پرم مثل فنر در فيس بوك

توي هر پيجي دو ساعت غرقه ام
گشته ام من دربه در در فيس بوك

آي آدم‌ها كه بيرون از نت ايد!
جان سپارد يك نفر در فيس بوك!

ارمغان زمان فشمي

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید