مهار دوجانبه

طنز

یک دسته ز دست این و آن می‌گریند
جمعی ز بد آمد زمان می‌گریند

لیکن ز شگفتم از کسانی که مدام
با گرگ خورند و با شبان می‌گریند

جواد تفویضی

افزودن دیدگاه جدید

.