زیر خط فقر...

طنز

تازگــی ها در حــسـابم پول نیست
در چراغ نیمه ســوزم غــول نیست

زیرِ خــط فـــقر یعنــی حــالِ من
دخل و خرجم در حد معمول نیست

می دهد زحمت به خود بیهوده گرگ
توی این خانـه کسی شنگول نیست!

تازگی قسطــی خـــریــدم یک پراید
باک از این دارم که باکش فول نیست!

کوچک و سرد و بــــدون روزن است
خانه ی ما بــهتــــر از سلول نیست

همســرم از وضـــع من شاکی شده
این چنین وضعیتــی مقبول نیست!

هست آکِل تا بخواهــــــی دورِ من
گرچه در یخچال مان مأکول نیست!

چون نی قلیـــان شدم از گشـنـگی
بنده را بازوی گـرد و کــــول نیست

عقلِ سالم هست در جســــم سلیم
زین سبب رفتار من معقول نیست!!

زیر بارِ مشکلاتــــم خــم شـــدم
حیف شد بابای من مسئول نیست!

امیرحسین خوش حال

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید