هووی چینی!

طنز

من کنـــون در کشــورِ چینـــم ننه!
خـــوابتان را گـــاه مـــی بـینم ننه!

گشته این جا کــار و بارم رو بــه راه
مـن به عمــر مـانده خـوش بینم ننه!

مَردمِ این جا همه بـی دیــن و مست
خــوش به حال من کـه با دینم ننه !

نیـست ایـن جـا آشِ کشک و اِشـکنه
زین سبب بــی حال و غــمگینم ننه!

یک تــنه هــر کار سختی می کــنم
تـازگـی ها مـثل « فـردیـنم » ننه !

گـشتــه ام جِـنتـلمـن و سرمایه دار
نـه دگــر لاتــم، نــه مـسکینـم ننه

جـای خـر، ماشین سواری می کــنم
کـیـف دارم جــای خُــرجیـنــم ننه

بنده صغــری را نمی خواهــم دگــر
بلـکــه خـاطـرخواهِ « اوشـینم » ننه

ماه دیـــگـر با زنــم یعنی « اُشین »
رهــسپــارِ شــهـــرِ بــرلــینـم ننه

دادم این نامــه که گویم شرحِ خــود
بــا جــوابـــی دِه تـو تـسـکینم ننه.

بعــــد چنــدی با قــوافــی‏ ی دگــر
کــرد زین سان آه و نــفـریـنم ننه :

زن گـــرفتــی و غلــط کــردی ننه!
مــن کــه می دانم تـو ولـگردی ننه!

پشت در صغـری نشستــه با چمـاق
از سـفــــر بــازآ اگـر مــردی ننه !

پـخـته ام آشـی برایـت خـوش مـزه !
وای اگـر یــک لحظـه بـرگـردی ننه

گشته ای چون «کولی» آن جا در به در
ای الــهــی گــیــــردت زردی ننه

امیرحسین خوش‌حال

افزودن دیدگاه جدید

.