خلیج همیشه فارس

اگـــــر روزِ روشــن شــود نیــمه شــب
وَ یا این کـــه « لقمان » شــود بـی ادب !

درخــتِ تــنومـنـــدِ نخــلِ جـــنـــوب
دهــد هــندوانــه بــه جــای رطــــب !

پس از خط « میخی » و « نسخ » و « غبار »
شـــود خــطِّ رســمی ی ما خـــطِّ لب !

شود کــل « جـنـگـل گـلستان » کـویر !
تمــام « خــراسان » شـــود یک وجب !

« ابو جهل » دانا بــگردد ســپــــــس
به یکباره مؤمـن شــود « بـولـهـــب »

همه مستـحـبــات واجـــب شـــــود
و هر کار واجــب شــــود مـسـتـحب

مــحـال است دریـــای نیــلی پـــارس
شــود نــام نـیـکـــش خـلــیجُ العرب

امیرحسین خوش حال