چرا گاهی یک جوان مرفه خودکشی می‌کند؟

اشتباه می کنی که خیال می کنی یک دهان داری و از همین یک دهان باید به تو غذا برسد؛ صدها دهان داری. از همه اینها باید به تو غذا برسد. یکی از این دهان های تو دهان عبادت است. تو باید روح خودت را به عبادت کردن راضی کنی، یعنی این حق و حظ را باید به او بدهی. تو یک موجود «ملکوتی صفات» هستی، باید پرواز کنی به سوی آن عالم. وقتی این فرشته را زندانی می کنی، آیا می دانی بعد چه عوارض و ناراحتی های زیادی دارد؟

یک وقت شما می بینید یک جوان مرفّه، جوانی که همه وسایل برایش فراهم بوده است، به یک بهانه کوچک خودکشی می کند. همه می گویند نمی دانیم چرا خودکشی کرد. این موضوع که خیلی کوچک بود! چرا خودکشی کرد؟! نمی داند که در وجود او نیروهای مقدسی زندانی بوده؛ آن نیروهای مقدس از این زندگی رنج می برده اند، طاقت نمی آورده اند، درنتیجه طغیانی به آن شکل به وجود آمده است.

«راه لذت از درون دان نز برون

احمقی دان جُستن از قصر و حصون»

برای اینکه یک لذت هایی هم هست که از درون انسان باید به او برسد نه از بیرون، و آنها «لذت های معنوی» انسان است.

منبع: حوزه