بعد از ازدواجم هر کاری می کنم؛ شوهرم به من توجه نمی کند. به طوری که انگار من اصلا وجود ندارم و انگار زن نیستم. تا الان که عذر مرا خواسته و مدتی روز است خانه پدرم هستم. می خواهد مرا طلاق دهد. فکر می کنم کسی ما را سحر و جادو کرده است. لطفا مرا راهنمایی فرما

همسران

با توجه به این که بهترین روش در این گونه موارد در مرحلۀ اول آسیب شناسی و سپس رفع موانع و آسیب ها است. از این رو برخی از مواردی را که موجب بی توجهی و کم مهری شوهر نسبت به همسر می شود را بیان می کنیم.

در یک تقسیم بندی، عواملی که موجب بی توجهی شوهر نسبت به همسرش می شود را می توان به دو بخش تقسیم نمود.

1. مواردی که کوتاهی زن موجب بی توجهی شوهر می شود که عبارت اند از.

أ. تمیز نبودن بدن و لباس همسر.

ب. معطر نبودن بدن همسر.

ج. آراسته نبودن ظاهر و آرایش نکردن همسر برای شوهر.

د. محبت نکردن به همسر.

هـ. هم دردی نکردن با همسر.

و. کنترل کردن بیش از حد رفتار شوهر.

ز. فحاشی و جسارت.

ح. قهر و کینه گرفتن.

ط. آزرده خاطر شدن از مسائل جزئی.

ی. ارضاء نکردن همسر از لحاظ جنسی.

یکی از مهم ترین عواملی که منجر به اختلاف بین زن و شوهر می شود و حتی به طلاق کشیده می شود؛ این است که زن و شوهر، همدیگر را از لحاظ جنسی ارضاء نکرده و به خواسته های جنسی یک دیگر توجه نکنند. زن و شوهر ضمن تقویت ایمان و ارتباط با خداوند، باید روحیات اخلاقی یک دیگر را درک کرده و مقدمات آزردگی همدیگر را فراهم نکنند. تمام تلاش خویش را جهت جلب رضایت طرف مقابل به کار برده و از هر چیزی که نفرت آور است؛ فاصله بگیرند.

اگر خدای ناکرده بین زوجین، مشاجره ای اتفاق افتاد؛ نباید منزل شوهر را ترک کرد و به خانه پدر پناه برد. به دلیل این که اسرار منزل پخش می شود. حرمت ها شکسته و شوهر جسورتر می شود. تا ممکن است در منزل خودتان بمانید و اگر منزل خویش را ترک کردید؛ غرور را، زیر پا گذاشته، برگردید و به شوهرتان محبت کرده و از خوبی های او و زندگی شیرینی که داشتید، برایش بگویید و ایشان را به زندگی دلگرم کنید.

2. مواردی که شوهر به دلیل عوامل بیرونی یا درونی نسبت به خانواده و هسر بی توجه می شود.

أ. دخالت دیگران.

اشخاص بی اراده یا سست اراده ای که تحت تأثیر تحریکات افرادی به عنوان خیرخواه، کانون شیرین زندگی را تلخ نموده و منجر به بی توجهی شوهر می شود.

ب. بی قیدی و لاابالی بودن شوهر

با پیشرفت تکنولوژی و حضور اینترنت، ماهواره، ویدئو و. .. در خانه ها، برخی نیز با دیدن فیلم های سکس و. .. و مشاهدۀ زنان هرزه و رقاص و. .. رنگا رنگ، کم کم نسبت به همسرشان بی توجه یا کم توجه می شوند.

ج. مسئلۀ اعتیاد

یکی از موضوعات به روز و مخرب، مسئلۀ اعتیاد افراد به مواد خانمان سوزی، مانند شیشه، کراک و. .. است که کم کم، موجب سست شدن اراده و بی تفاوتی، نسبت به خانواده و همسر می شود.

اما در مورد سحر و جادو و این که بین زن و شوهر، اختلاف ایجاد کنند؛ بر اساس آموزه های دینی این یک واقعیتی است انکار ناپذیر. در سوره بقره آیه 102 به این موضوع پرداخته شده است. گرچه ساحر هم بدون اذن خداوند نمی تواند کاری انجام دهد؛ زیرا سحر هم مثل ماده سم و زهر، که اثر کشندگی را خداوند در آن قرار داده است؛ دارای تأثیرات است.

البته بسیاری از سحرها با دعا، صدقه و توکل به خدا، بی اثر می شود. انسان می تواند دعاهای مأثوره در زمینه جلب محبت را در مفاتیح الجنان دیده و با اذکاری همچون صلوات، تسبیحات اربعه و ذکر لاحول و لاقوة الا بالله، محبت شوهر را متوجه خودش نماید.

با توجه به موانعی که بیان شد؛ برای بهبودی وضع کنونی، بهترین چیز این است که این موانع را برطرف نمایید.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.