اسامی فرزندان حضرت عبد المطلب چیست؟

فرزندان عبدالمطلب

فرزندان عبدالمطلب که همان عموها و عمه های پیامبر هستند، بر اساس نقل کتاب "طبقات الکبیر" دوازده پسر و شش دختر است که پسران ایشان عبارتند از:

حارث،که بزرگ ترین فرزند ایشان است و در زمان حیات پدر از دنیا رفته است. عبد الله، زبیر، ابوطالب، حمزه، مقوم، حجل، عباس، ضرار، قثم، ابولهب (که نام دیگرش عبدالعزی است) و غیداق[1]

البته در کتاب "تاریخ یعقوبی"، از ده پسر نام برده شده است که عبارتند از: حرث، عبد الله، حمزه، ابوطالب،(که نام دیگرش عبدمناف است) مقوم، حجل، عباس، ضرار، ابولهب و زبیر.

و شش دختر که عبارتند از: صفیه، ام حکیم، عاتکه، امیمه، اروی و بره.

[1]. طبقات الکبیر. ج 1. بخش 1. ص 57.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.